Finansdepartementet. K. M:t har 30 aug. 1935 bemyndigat generaltullstyrelsen att för slutförande av utredning av frågan om tullverkets ansvarighet för i dess vård befintligt gods och upprättande av förslag till författningsbestämmelser härutinnan såsom sakkunnig tillkalla hovrättsrådet i Svea hovrätt

Hugo Wikander.

 

    Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 20 sept. 1935 uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovrätt Sven Nyström att fr. o. m. 1 okt. 1935 tills vidare biträda inom ecklesiastikdepartementet vid fortsatt beredning av frågan om domkapitlens omorganisation.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 6 sept. 1935 uppdragit åt assessorn i Svea hovrätt H. F. K-m Karlsson att inom jordbruksdepartementet såsom sakkunnig biträda med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    27 sept. 1935 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 okt. 1935 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Dahlman, expeditionschefen i samma departement, hovrättsrådet i Göta hovrätt Gustaf Eriksson, hovrättsrådet i Svea hovrätt Robert Nordenadler och hovrättsrådet i Göta hovrätt Harald Schneider, med förklaring beträffande Dahlman och Eriksson att utnämningen icke skall föranleda rubbning i deras statssekreterar- resp. expeditionschefsförordnanden;
    s. d. till revisionssekreterare med egna rotlar under tiden 1 okt.—31 dec. 1935 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Strandell, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Carlsson och assessorn i Svea hovrätt Johan Hagander;
    s. d. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Davidsson att under tiden 1 okt.—18 nov. 1935 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    25 okt. 1935 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Lind att under tiden 29 okt.—18 nov. 1935 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    20 sept. 1935 till hovrättsråd fr. o. m. 1 okt. 1935 utnämnt, i Svea hovrätt revisionssekreterarna Bengt Scherdin, Orvar Bäcksin, Olof Odencrants och Manne Zuhr samt assessorn i hovrätten Folke Rudewall och i Göta hovrätt assessorn i samma hovrätt Tage Lundquist;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Folke Ekdahl;
    10 okt. 1935 beviljat advokatfiskalen i Svea hovrätt Hampus Åström avsked fr. o. m. 1 nov. 1935;
    25 okt. 1935 till assessorer i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorerna i hovrätten Nils Regner och Otto Schell;
    8 nov. 1935 till hovrättsråd utnämnt, i Svea hovrätt assessorn i hovrätten Gösta Strandell, i Göta hovrätt assessorerna i hovrätten Thorsten Gislander och Erik Ekstedt samt i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn i hovrätten Gunnar Nilsson.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 1 nov. 1935 förordnat assessorn i Svea hovrätt Folke Löwing, vice häradshövdingen Olof Tillner och jur. kand. Nils Lindberg att fortfarande fr. o. m. 1 jan. 1936 vara vattenrättssekreterare, Löwing t. o. m. 31 dec. 1937 vid Norrbygdens vattendomstol, Tillner t. o. m.31 mars 1936 vid Söderbygdens vattendomstol och Lindberg t. o. m. 31 dec. 1936 vid Västerbygdens vattendomstol.