Danmarks nye justitsminister. Ved en efter de i oktober afholdte folketingsvalg stedfunden rekonstruktion af ministeriet Stauning er den hidtidige justitsminister C. Th. Zahle afgaaet og er blevet efterfulgt af K. K. Steincke. Den nye justitsminister har fra 1929 beklædt posten som socialminister; han var som omtalt i SvJT 1924 (s. 315) justitsminister i det første ministerium Stauning.

Fh.

 

    Utnämningar inom justitiestaten i Finland. Republikens president har d. 26 april 1935 till ledamot i Högsta domstolen utnämnt häradshövdingen i Viipuri (Viborgs) domsaga, f. d. justitierådet Onni Voipio. V. är född 1881. Han avlade rättsexamen 1904, blev vice häradshövding 1907, notarie i Viipurihovrätt 1913, utnämndes till assessor s. å. och till hovrättsråd 1916. Han erhöll begärt avsked 1917 men återinträdde i hovrätten 1918 såsom fiskal, blev ånyo assessor 1919 och hovrättsråd 1927. Han utnämndes till justitieråd 1930 samt till häradshövding i Viipuri domsaga 1932.
    Vidare har till ledamot i Högsta domstolen av Republikens president d. 7 juni 1935 utnämnts häradshövdingen i Heinola domsaga, f. d. hovrättsassessorn Yrjö Vihtori Lehtonen. Född 1891 avlade L. rättsexamen 1914 och högre förvaltningsexamen 1915, blev vice häradshövding 1917, notarie i Högsta domstolen 1919, yngre justitiesekreterare 1928. Han utnämndes till assessor i Viipuri hovrätt s. å. samt till häradshövding i Heinola domsaga 1931.
    Republikens President har d. 31 jan. 1935 till ledamöter i Högsta förvaltningsdomstolen utnämnt:
    Äldre regeringssekreteraren Emil Leander Airila. Född 1875, avlade A. högre förvaltningsexamen 1902. Efter att hava tjänstgjort såsom kronolänsman i särskilda distrikt, utnämndes A. till vice landskamrerare i länsstyrelseni Mikkeli 1912, kronofogde i Mynämäki härad 1916, förste bitr. kamrerare i finansministeriet 1921 och äldre regeringssekreterare 1922.
    Yngre ledamoten i lagberedningen, justitierådmannen Kurt August Kaira. Denne är född 1894, avlade rättsexamen 1916 och högre förvaltningsexamen 1917. Han förordnades till kronolänsman i Somero 1918, blev sekreterare i domkapitlet i Åbo s. å., vice häradshövding 1919, notarie i Högsta förvaltningsdomstolen 1923 samt yngre rådman vid Helsingfors rådstuvurätt 1928. Han förordnades till yngre ledamot i lagberedningen från ingången av 1934.
    Till president i Vasa hovrätt har Republikens president d. 8 febr. 1935 utnämnt hovrättsrådet Bror Justus Gräsbeck. G. är född 1885, avlade rättsexamen 1906, blev vice häradshövding 1909 och kanslist i Åbo hovrätt 1917 samt befordrades där till notarie s. å., till sekreterare 1919, till assessor 1919 och till hovrättsråd 1933.
    Republikens president har vidare d. 29 dec. 1934 till vice president i Viipuri hovrätt utnämnt häradshövdingen i Kuopio domsaga, hovrättsrådet Eino Verner Heilimo. Född 1887, avlade H. rättsexamen 1909 och högre förvaltningsexamen 1910, blev vice häradshövding 1912, var kanslist i Viipurihovrätt 1913—14 och 1918, notarie 1914—15 och 1918—20 samt fiskal 1915—17 och 1920—21. Han utnämndes till assessor 1921, till hovrättsråd 1929 samt till häradshövding i Kuopio domsaga 1932.
    Till häradshövding i Tyrvää domsaga har Högsta domstolen d. 17 april 1935 utnämnt justitierådet Juho Ilmari Saloheimo. S. är född 1882. Han avlade rättsexamen 1904 och högre förvaltningsexamen 1908, var justitierådman i Joensuu 1908—13, blev notarie i domkapitlet i Savonlinna 1913 och sekreterare där 1914. Han utnämndes till häradshövding i Oulu domsaga 1925 samt till justitieråd 1932.

Y. J. Hakulinen.