Nordisk Tidsskrift for Strafferet. H. 4, 1934, inledes med några av prof. OLUF H. KRABBE skrivna, av varm personlig sympati burna minnesord över CARL USSING († 23 sept. 1934). I en artikel med titeln »Kriminalbiologi och kriminalpolis» pläderar f. d. Regierungsrat JOSEFINE ERKENS i Düsseldorf-Oberkassel för ordnandet av kriminalbiologisk undersökning i samband med polisutredningen rörande brott. Just på detta tidiga stadium av de rättsvårdande myndigheternas inskridande ligger nämligen den ur psykologisk synpunkt gynnsammaste tidpunkten för en tillförlitlig tydning av gärningsmannens personlighet enligt vad som framhållits av initiativtagaren till den år 1928 vid polisen i Wien upprättade kriminalbiologiska institutionen, prof. Lenz i Graz. En given fördel med en sådan anordning är också att undersökningens resultat är tillgängligt redan vid domstolsförhandlingarnas början. Ur mera teoretisk synvinkel behandlas besläktade spörsmål i ett av Landsretssekretær

 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT. 71ERIK WESTERKJÆR anmält arbete, Jerome Michael & Mortimer J. Adler: Crime Law and Social Science, London 1933. Förf.-nas kritiska inställning beträffande det rent vetenskapliga värdet av hittills publicerade kriminologiska undersökningar har för dem utgjort ett ytterligare skäl att jakande besvara en av Bureau of Social Hygiene uppställd fråga om önskvärdheten av att i U. S. A. upprätta ett särskilt institut för kriminologi och straffrätt, för vars verksamhet och organisation de också uppdragit riktlinjer. Av det engelska fängelseväsendets historiska utveckling och nuvarande gestaltning ger danske fångvårdschefen ERIK KAMPMANN en översikt på grundvalen av ett år 1934 utkommet större arbete av L. W. Fox, betitlat »The Modern English Prison». Aktuella straffrättsreformer behandlas i Fængselsinspektør V. WAAGENSENS med ledning av en artikel av prof. v. Hippel i »Blätter für Gefängniskunde», 1934, h. 1,lämnade redogörelse för den tyska lagen av d. 24 nov. 1933 »gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Massregeln der Sicherung und Besserung».
    I h. 1, 1935, har Byretsdommer VICTOR HANSEN ägnat några minnesord åtprof. HANS MUNCH-PETERSEN († 8 sept. 1934). Direktören för Reitgjerdet og Kriminalasylet KARL A. ANDRESEN återgiver ett av honom i Norsk psykiatriskforening hållet föredrag om ett fall av omfattande anonymt brevskriveri med grovt ärekränkande och sedlighetssårande innehåll. Prof. OLUF H. KRABBE har under rubriken »Om privat Paatale af Straffesager» i något utvidgad gestalt publicerat sitt diskussionsinlägg i ämnet vid sextonde nordiska juristmötet. Den danska steriliseringslagen av d. 1 juni 1929 förlänades från början endast provisorisk giltighet för en tid av 5 år, efter vars utgång lagen enligt stadgande i dess § 6 skulle föreläggas riksdagen för revision. Genom lag av d. 2 maj 1934 har emellertid revisionsfristen förlängts med ett år, och i Lov av 16 maj 1934 om Foranstaltninger vedrørende Aandssvage hava meddelats särbestämmelser om sterilisering av sinnesslöa (jfr SvJT 1934 s. 182 f.). På grundval av erfarenheterna från tillämpningen av 1929 års lag för tiden intill d. 1 juni 1934 har Retslægeraadet i, sept. 1934 till justitieministern avgivit ett betänkande, som i väsentliga delar återgives i en artikel av rådets ordförande prof. KNUD SANDVad kastration angår (hittills använd endast å män), anser sig rådet kunna fastslå dess stora kriminalpolitiska och icke ringa sociala betydelse. Beträffande enkel sterilisering framhålles bl. a., att ett allsidigt bedömande av dess resultat kräver längre observationstid än den, som hittills stått till buds, och att detta ingrepp i motsats till kastration icke har direkt betydelse för individens förmåga av social anpassning. Rådet finner sig också böra varna »mod overdrevne og for optimistiske Forestillinger særlig om Sterilisationens eugeniske Effekt, uden Rod i virkelig videnskabelige Fundamenter». I fråga om såväl kastration som enkel sterilisering hava emellertid hittills föreliggande erfarenheter visat, att de med dessa ingrepp förbundna farorna och obehagen knappast komma i betraktande gent emot de fördelar ingreppen medföra för patienten själv och för samhället. Lagen har i det hela visat sig gagnelig men bör enligt rådets mening göras mera elastisk. Å ett intressant komplement till Retslægeraadets betänkande fäster Landsretspræsident OLAF HAACK uppmärksamheten i en anmälan av ett arbete av en schweizisk läkare, Ch. Wolf: Die Kastration bei sexuellen Perversionen und Sittlichkeitsverbrechen des Mannes, Basel 1934. Överläkaren vid Kommunehospitalet i Köpenhamn GEORGE E. SCHRØDER framdrager ur sin praktik ett fall, där framkallande av abort var

 

72 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.indicerat av eugeniska skäl men enligt gällande rätt ansågs icke kunna företagas. Han framhåller det inkonsekventa i att lagen i sådant fall väl medger sterilisering men ej tillåter avbrytande av en kanske rent av under steriliseringsärendets behandling inträdd graviditet. En typisk exponent för den specifikt »nationalsocialistiska rättsvetenskapen», Göttingen-professorn Karl Siegerts »Grundzüge des Strafrechts im neuen Staate», Tübingen 1934, recenseras av Dr jur. STEPHAN HURWITZ. En i serien »Cappelens bibliotek for kultur ognatur» utkommen populärvetenskaplig skrift om brott och straff, Hartvig Nissen: Øie for øie, tann for tann?, Oslo 1934, är föremål för en erkännsam anmälan av ERIK WESTERKJÆR. O. B.