Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1934 h. 5). Av 28 § avtalslagen, jämförd med 10 § 2 mom. utsökningslagen, framgår, att den som utgivit ett löpande skuldebrev äger jämväl mot ny godtroende innehavare av skuldebrevet åberopa, att detsamma på grund av mot honom utövat tvång av viss grövre art (s. k. råntvång) icke är gällande. I 35 § samma lag stadgas åter helt generellt, att om någon underskrivit ett löpande skuldebrev (eller annan handling av löpande beskaffenhet), handlingen är, ändå att den »utan hans vilja kommit ur hans besittning», gällande mot honom, där den efter överlåtelse förvärvats av någon, som därvid var i god tro. Frågan, hur dessa lagbud skola med varandra förenas, har diskuterats vid Juridiska föreningens förhandlingar under år 1933; i förevarande häfte återges ett referat i ämnet av universitetsadjunkten E. AHÄLLSTRÖM. Hj. Kgn.

 

    Norsk Retstidende (1934 h. 19—54). Advokaten A. E. OTTESEN kommenterar i h. 46—48 det intressanta avgörande av Høieste rett, varpå fästes uppmärksamheten i tidskriftsöversikten i SvJT 1933 s. 455 (Retst. 1933 s. 548). Förf. anser det näppeligen tvivelaktigt, att domen i fråga »betegner et gjennembrudd paa erstatningsrettens omraade». Ytterligare må anmärkas en uppsats av advokaten BERNT LUND rörande laglig och olaglig bojkott efter bojkottdomstolens verksamhet under ett år (h. 49—51). Hj. Kgn.

 

    Statsvetenskaplig Tidskrift. Av årgång 1934 ha de två sista häftena utkommit. Häfte 4 inledes med en av fil. kand ARNE WÅHLSTRAND, Upsala, författad uppsats »Kring tillkomsten av Karl Staafs första ministär», i vilken förf. anfören del skäl för, att den gängse åsikten, att denna ministärbildning skulle innebära »ett parlamentariskt genombrott», i viss mån måste anses som överdriven och felaktig. — Doc. EDVARD THERMÆNIUS, Lund, publicerar en intressant och på direkta källstudier grundad redogörelse för »Den engelska fasciströrelsen». — I häfte 5 märkes en uppsats av jur. dr C. G. MELANDERStockholm, kallad »Statsrevision och nyriksdagsteori», i vilken förf. diskuterar frågan, om R.O. § 72 utgör hinder för att anse lagtima vaderiksdag som nyriksdag. G. B.