T i d s k r i f t   f ö r   S v e r i g e s   A d v o k a t s a m f u n d. Utg. under redaktion av GEORG STJERNSTEDT, BIRGER BARRE & GUNNAR BOMGRENArg. I, h. 1—2. Dec. 1935.
    Tillkomsten av den tidskrift, vars namn läses här ovan, innebär ett betydelsefullt steg i utvecklingen av Sveriges Advokatsamfunds verksamhet.
    Det är långa förberedelser, som föregått tidskriftens utgivande. Redan 1907 begärde advokaten v. häradshövding GÖSTA HUSELIUS, efter att ha rådfört sig med kolleger, hinderslöshetsbevis för utgivande av en »Tidskrift för praktisk juridik». Initiativet kunde då icke fullföljas, men på advokatsamfundets årsmöte 1910 väckte Huselius förslag, att samfundet skulle ställa sig som utgivare av en tidning för praktisk juridik och anslå därför erforderliga medel. Förslaget rönte på årsmötet allmän anslutning, och ett belopp ställdes till styrelsens förfogande för ändamålet. Planens realiserande stötte emellertid på hinder. När Svensk Juristtidning under åren 1914—1916 förbereddes, skänkte advokatsamfundet i stället sitt stöd åt detta företag. Advokat Huselius ingick i SvJT:s styrelse, och samfundet anslog ett årligt bidrag till denna tidskriftsomkostnader. Vid årsmötet 1934 blev emellertid frågan om utgivande av en särskild advokattidskrift föremål för livligt intresse. Det förelåg endast en mening om behovet för advokatkåren att ha tillgång till en egen tidskrift. Från flera håll underströks, att tidskriftens innehåll i huvudsak borde ägnas speciella advokatspörsmål och icke allmänt juridiska problem.
    Det första häftet av tidskriften, ett dubbelhäfte, är nu utgivet. Tidskriften beräknas i fortsättningen utkomma med ett häfte i kvartalet. Priset är 1 kr.per häfte, och häften kunna rekvireras hos tidskriftens exp., Mästersamuelsg. 4 i Sthm. Tidskriften distribueras kostnadsfritt till ledamöterna i advokatsamfundet samt till departementen, domstolarna och länsstyrelserna ävensom ett flertal ämbetsverk, myndigheter, institutioner och sammanslutningar.
    Såsom framgår av den anmälan vilken inleder första årgången, är tidskriftens huvuduppgift att dryfta frågor, som äro av särskilt intresse för advokaterna. I det utsända dubbelhäftet ha i överensstämmelse därmed intagits förhandlingarna vid advokatsamfundets senaste årsmöte, advokatsamfundets

LITTERATURNOTISER. 101yttrande över förslaget till revision av nödvärnsbestämmelserna, försett med inledning av advokaten frih. GEORG STJERNSTEDT, samt en av advokatsamfundet till Tidningarnas telegrambyrå riktad framställning att förbehålla advokattiteln för ledamöter av samfundet. Vidare återgives ett av advokaten CARL LUNDQVIST å senaste årsmötet hållet föredrag »Några exempel från advokatsammanslutningars upplysnings- och vägledande verksamhet (responsaverksamhet), särskilt med hänsyn till begreppet god advokatsed». Häftet innehåller även föreningsmeddelanden och dödsrunor över avlidna samfundsledamöter.
    För Svensk Juristtidning är det en glädje att välkomna denna nya juridiskatidskrift. Dess tillkomst är nära förbunden med SvJT:s egen tillblivelse. När Svensk Juristtidning i dagarna firar sitt 20-årsjubileum, sker det med tacksamma känslor gentemot Sveriges Advokatsamfund som tagit del i dess strävanden, och med förhoppningar att samfundets egen tidskrift måtte följas av lycka.

I. S.