Nya tyska bestämmelser om utövandet av advokatyrket. Genom lagden 13 december 1935 har tyska riksregeringen utfärdat vissa föreskrifter angående advokatyrket (jfr SvJT 1934 s. 409). Syftet förklaras vara att giva advokaten en utbildning, motsvarande domarens, och att samtidigt förhindra en icke önskvärd tillströmning till advokatbanan.
    Rätten att utöva verksamhet såsom »Rechtsanwalt» göres beroende av riksjustitieministerns tillstånd. Detta kan endast meddelas den som avlagt assessorsexamen (se SvJT 1934 s. 607 ff.) och därefter fullgjort föreskriven praktisk tjänstgöring. Tjänstgöringen är ordnad så, att vederbörande, sedan han av riksjustitieministern förklarats lämplig för provtjänstgöring, hänvisas till en av den nyorganiserade advokatkammaren föreslagen advokat, hos vilken han under ett år skall sysselsättas med ärenden, som sedvanligen förekomma å advokatkontor. Han ställes därefter under advokatkammaren och skall under dess uppsikt fullgöra en treårig aspiranttjänstgöring hos advokat. Denne är skyldig att å aspiranten i och för handläggning överlåta

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 133mål, som falla inom samtliga rättsområden. Sedan aspiranttiden gått tillända, kan vederbörande anhålla om advokattillstånd. Härvid gäller, att inom varje domstolsområde icke fler advokater än en ordnad rättsvård medgiver må erhålla tillstånd. Emellertid kommer redan vid antagningen till provtjänstgöring en sådan begränsning att ske, att samtliga antagna kunna beräknas erhålla sysselsättning.
    Under utbildningstiden skall den blivande advokaten åtnjuta samma löneförmåner som assessor, vilken undergår utbildning i statlig tjänst. Medlenskola efter överenskommelse ställas till förfogande av den advokat, hos vilken vederbörande är anställd. Skulle dock denne icke kunna erlägga fastställt belopp, komma medel att tillskjutas av advokatkammaren.
    Till skydd för advokatståndet och ökad säkerhet för den hjälpsökande allmänheten tjänar även en likaledes den 13 december 1935 dagtecknad lag till förhindrande av missbruk å den juridiska rådgivningens område. Utom de offentliga rådgivningsbyråerna äger i framtiden endast den som erhållit särskild koncession rätt att utöva juridiskt konsulterande verksamhet. Vid prövningen av eventuella ansökningar kommer hänsyn att tagas till föreliggande behov och vederbörandes karaktär och fackkunskaper. Enligt meddelande från officiellt håll är det att förmoda, att tillstånd kommer att lämnas mycket sparsamt.

B. Eng.