Försatt i konkurs utan egen vetskap. Från postmannahåll har red. fått mottaga följande skrivelse:
    »En person, ingenjören S. D., har besökt mig och omtalat, att han blivit försatt i konkurs utan sin vetskap. Anledningen torde vara, att enligt utsökningslagen och konkurslagen ej fordras, att underrättelse med posten tillställes den sökte. Lagen anvisar endast delgivning genom stämningsman och, där den sökte ej anträffats, kungörelse i Posttidningen. För att utröna, huruvida något fel begåtts från postverkets sida, har förfrågan gjorts hos förste stadsfogden. Han upplyste, att underrättelse med posten icke plägar sändas. Begäran om eftersändning av herr D:s post från —gatan 16 A till —gatan 14 har av herr D. i vederbörlig ordning gjorts, och posten har fullgjort hans order. Hade underrättelse sänts med posten under herr D:s i adresskalendern angivna adress, skulle sålunda brevets innehåll ha kommit till hans kännedom och konkurs — enligt hans egen uppgift — ha kunnat undvikas.

136 FRÅN VÅRA LÄSARE.    Då mannen ej hade någon klagan mot posten, kunde från postens sida ej göras något åt saken, men det inträffade synes påkalla en komplettering av lagen. Någon stor möda kan det i varje fall enligt min mening icke vålla myndigheterna att, där vederbörande ej anträffats på angiven adress, göra ett försök att nå honom med brev, innan utmätnings- eller konkursåtgärder vidtages.»
    Red. har överlämnat skrivelsen till borgmästaren FANT, som med anledning av densamma tillställt red. följande uttalande:
    »Enligt vad jag inhämtat av vederbörande konkursdomare rörande huru förfarits med delgivningen av den i skrivelsen åsyftade konkursansökningen, har ärendet behandlats i enlighet med konkurslagens bestämmelser. Det förhållandet att lagen icke stadgar skyldighet att med post avsända underrättelse till gäldenär rörande konkursansökning, innefattar enligt min uppfattning en brist och kan föranleda att, på sätt som i förevarande fall synes hava skett, vederbörande gäldenär, trots att han till postverket lämnat underrättelse om adressförändring, blir försatt i konkurs utan att ens hava erhållit kännedom om ansökningen. Denna bristfällighet i lagen torde lämpligen kunna avhjälpas genom att i 14 § andra stycket konkurslagen stadgas skyldighet för konkursdomaren att för där avsett fall med allmänna posten genom rekommenderat brev avsända meddelande till konkursgäldenären om konkursansökningen.»