Ett juridiskt bibliotek. Sveriges advoka samfund, Juristföreningen i Stockholm och Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning hava överenskommit att samarbeta för att anordna ett gemensamt bibliotek till tjänst för föreningarnas medlemmar. Föreningarna överlämna enligt överenskommelsen sina boksamlingar till biblioteket samt tillskjuta medel för nyanskaffning av böcker och för bibliotekets drift i övrigt. Den boksamling, biblioteket mottager från Sveriges advokatsamfund, består huvudsakligen av det bibliotek samfundet för några år sedan förvärvade efter advokaten, krigsdomaren Gunnar Collin. Juristföreningen bidrager med Tore Alméns bibliotek, som skänktes till föreningen av Alméns arvingar. Svensk Juristtidning åter överlämnar de recensionsexemplar, som tidskriften under årens lopp fått emottaga och som nu bilda en tämligen fullständig samling av det värdefullaste inom nordisk juridisk litteratur under de senaste tjugo åren.
    Sveriges advokatsamfund upplåter lokal för biblioteket i den lägenhet som disponeras av dess nyinrättade fasta sekretariat, Mäster Samuelsgatan 4 i Stockholm. Biblioteket är huvudsakligen avsett för studier på platsen, men i den mån dupletter finnas kommer även hemlåningsverksamhet att bedrivas. Förmodligen torde det icke dröja länge, förrän biblioteket kan börja tagas i bruk.

I. S.