NOTISER. 137    Andra huvudtiteln behandlades, med undantag för vissa utbrutna partier, bland dem anslagen till häradsrätterna, vid kamrarnas plena d. 22 febr. 1936. I enlighet med K. M:ts förslag höjdes anslaget till lagberedningen med 12,500 kr. till 80,000 kr. och processlagberedningens anslag med 7,500 kr. till 75,000 kr. De fyra förordnade revisionssekreterarna med egna rotlar uppfördes å ordinarie stat, så att antalet ordinarie revisionssekreterare fr. o. m.d. 1 juli utgör 27. Anslag beviljades till hovrätten för Övre Norrland, räknat från d. 1 okt. 1936. Den ordinarie personalen skall bestå av president, 5 hovrättsråd, sekreterare och fiskal, kanslibiträde, kontorsbiträde och expeditionsvakt. Arvode beviljades till ordf. men ej till vice ordf. Såsom en följd av norrlandshovrättens inrättande indrogos fem extra ledamöter i Svea hovrätt. Två extra ledamöter i hovrätten över Skåne och Blekinge ersattes med motsvarande antal hovrättsråd. Samtidigt nedsattes i samtliga hovrätter antalet ordinarie fiskaler till en per division. Fiskalsaspiranternas antal har fördubblats från en till två per division eller alltså från sammanlagt 15 till 30.

 

    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna ämbetsberättelse har beredningen under året fortsatt och avslutat arbetet på en revisionav lagstiftningen om skuldebrev. Med skrivelse d. 2 maj 1935 har till K. M:t överlämnats av motiv åtföljda förslag till lag om skuldebrev m. m.
    Angående förändringar under året i lagberedningens sammansättning och verksamhet se redogörelsen i SvJT 1935 s. 186 f.
    Lagberedningen har under tiden från d. 1 mars 1935 fortsatt arbetet med utredningen av frågan om en revision av aktiebolagslagstiftningen. Under oktober månad ägde ett sammanträde rum i Köpenhamn med delegerade för de övriga nordiska länderna. Därvid deltogo för Danmark Amtmanden i Thisted A. Helper såsom delegationens ordförande samt Overregistrator H. B. Krenchel, åtföljda av Sekretær E. Qvist som sekreterare, för Finland prof. Lauri Cederberg och för Norge expeditionschefen i justis- og politidepartementet P. Augdahl. Vid sammanträdet genomgingos då föreliggande utkast till lagtexter rörande styrelse, verkställande direktör och firmateckning samt om revision ävensom rörande balansräkning, vinst- och förlusträkning, förvaltningsberättelse, koncernredogörelse m. m.
    Genom beslut d. 23 maj 1935 har K. M:t på framställning av lagberedningen anbefallt statistiska centralbyrån att i samråd med beredningen verkställa en statistisk utredning för nu bestående svenska aktiebolagsförhållanden i särskilda hänseenden på grundval av statistiska uppgifter, som skulle infordras från aktiebolagen. Bearbetningen av inkomna uppgifter har börjat inom centralbyrån.

 

    Processlagberedningen. Enligt processlagberedningens till K. M:t avgivna redogörelse för dess verksamhet under 1935 har beredningen till en början verkställt överarbetning av de i årsredogörelsen för 1934 (se SvJT 1935 s. 105) omförmälda förslagen till lagbestämmelser rörande förfarandet i hovrätt, varefter beredningen övergått till frågan om rättegången i högstadomstolen och i detta hänseende utarbetat förslag till lagbestämmelser om

138 NOTISER.fullföljd av talan mot hovrätts dom och beslut, om revision, om besvär och om mål som upptages omedelbart av högsta domstolen. Vidare har beredningen uppgjort förslag till lagbestämmelser om resning och återställande av försutten tid och om klagan över domvilla ävensom om laga domstol i tvistemål och brottmål, om rättegångsombud och om omröstning.
    Under hösten har beredningen till behandling upptagit frågan om domstolsorganisationen samt utarbetat förslag till lagbestämmelser om allmän underrätt, om hovrätt, om högsta domstolen, om domare, om offentlighet och ordning vid domstol, om domstols protokoll om åklagare och polismyndighet, om advokater, om frister och laga förfall, om inlaga i rättegång och om delgivning samt om rättegångsstraff. Huvudpunkterna i dessa förslag ävensom de ovannämnda förslagen angående förfarandet i hovrätt och högsta domstolen ha varit föremål för behandling vid sammanträde med beredningens rådgivande nämnd under förra hälften av december.
    Beredningen har vidare efter anmodan av chefen för justitiedepartementet deltagit i överläggningar angående reformering av tryckfrihetsprocessen. ändrade bestämmelser om resning, utsträckt användning av muntliga förhör i hovrätt samt omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna. Slutligen har beredningen avgivit åtskilliga utlåtanden i anledning av kungl. remisser.