J; O:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1936 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har JO under år 935 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 11 jan. ang. åklagares rätt att bedriva advokatverksamhet; d. 4 mars ang. utfärdande av närmare bestämmelser i fråga om anstånd med doms avkunnande vid rådhusrätt; d. 10 maj ang. viss ändring i gällande bestämmelser om klagan i utsökningsmål; d. 22 maj ang. bestämmelserna i 5 § sinnessjuklagen; samt d. 31 dec. ang. skyldighet för förmyndare att vid uppbärande av omyndig tillkommande försäkringsbelopp förete bevis om överförmyndarers tillstånd till beloppets utbetalning. Därjämte har JO till K. M:t avgivit utlåtanden d. 27 febr. rörande avgivet betänkande ang. tryckfrihetsprocessens ombildning; d. 30 april rörande avgivet betänkande ang. åtgärder mot statsfientlig verksamhet; samt d. 24 aug. ang. ett av särskilda sakkunniga upprättat förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet.

 

    Straffrättsmöte i Stockholm. Svenska kriminalistföreningen och Föreningen Sveriges hovrättsdomare komma d. 18 april 1936 att anordna ett gemensamt diskussionsmöte å Läkarsällskapets lokal i Stockholm för behandling av den inom just.-dep. utarbetade promemorian angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m. (statens offentl. utr. 1935:68). Enligt det preliminära programmet för mötet komma efter ett inledningsanförande av kriminalistföreningens ordf., prof. N. Stjernberg, redogörelser för förslaget att lämnas av prof. F. Wetter (20, 22, 23 och 25 kap.), hovrättsassessorn G. Lindskog (12—15 och 17 kap.) samt doc. T. Sondén (18 kap.). Diskussionen är avsedd att äga rum i anslutning till de olika inledningsanförandena. Till mötet komma att inbjudas bl. a. representanter för de övriga nordiska ländernas kriminalistföreningar.