Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt ordinarie årsmöte d. 26 april 1935. Därvid diskuterades bl. a. »Hemlighållandet av handlingar i patentärenden» med sekreterare Erik Sandegren såsom inledare. Å sammanträde d. 8 nov. 1935 höll prof. Gösta Eberstein föredrag över ämnet »Om medgivande att använda namn, firma och varumärke»; föredraget följdes av diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Eberstein, ordf., generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören Axel Hasselrot, skattmästare, presidenten Birger Ekeberg, civilingenjören Oscar Grahn, direktören Arnold Hjorth, advokaten Gösta Huselius, direktören C. G. Lindblom, byråchefen Birger Lindgren och direktören Vilhelm Lundvik. Sekr. är jur. kand. Åke v. Zweigbergk.
    Föreningen har 185 medlemmar.
    Den av föreningen samt motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge bildade Nordiska samarbetsorganisationen för industriellt rättsskydd har även under 1935 ägt bestånd och utgivit tidskriften »Nordiskt Industriellt Rättsskydd».

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under år 1935 ordinarie föreningssammanträde d. 10 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid höll hovrättsassessorn Erik Hagbergh föredrag rörande »Den föreslagna rättsliga regleringen av passagerarebefordran till sjöss och vid lufttrafik». Extra sammanträde med föreningen hölls d. 12 dec. 1935, varvid diskuterades vissa spörsmål beträffande föreliggande förslag till ny fraktavtalslagstiftning.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr och direktören Gunnar Carlson med hovrättsrådet Hugo Wikander och generalkonsuln Axel Ax:son Iohnson såsom suppleanter.
    Antalet medlemmar utgör 128.

 

    Svenska kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholmd. 26 nov. 1935, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes justitierådet Axel Afzelius, direktören Hardy Göransson, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G.H. von Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, statsrådet Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter. Ordf. är prof. Stjernberg, sekr. och kassaförvaltare frih. Stjernstedt.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 135.

 

    Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1935hållit fem sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av advokaten Axel Forssman om »De

NOTISER. 141svenska advokaternas organisationsproblem», av advokaten Carl Lundqvistöver ämnet »Något om responsaverksamheten i Den Norske Sakførerforening», av advokaten Gunnar Bomgren om »Tredjemansskyddet enligt trettonmannakommissionen och kungl. propositionen» samt av revisionssekreteraren Helge Sjögren över ämnet »Om inteckningsansvar och fastighetsdelning».
    Vid det sista sammanträdet för året företogos val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Carl Lundqvist, ordf.,Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Emil Henriques och Sune Wetter, till styrelsesuppleanter hrr John Kallstenius och Folke Rogard, till revisorer hrr FredBohnstedt och Leodor Levy med hr Axel Gard till suppleant, till sekr. hr SuneWetter och till klubbmästare hr Folke Forssander.
    Antalet ledamöter i avdelningen är 233.