Sveriges advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1935 hållit tre allmänna sammanträden, därvid, utom föreningsärenden, bl. a. förekommit:
    Föredrag av advokaten Ivar Glimstedt om det nya kommittéförslaget rörande förändrade nödvärnsregler, föredrag av advokaten Arne Kullgren om kommittébetänkandet rörande ändrade bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet, föredrag av advokaten Erik Hanse över ämnet »om hyra och ohyra», diskussion med inledningsanförande av advokaten Axel Forssman om kommittébetänkandet rörande omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna samt diskussion rörande platsen för en blivande hovrättsbyggnad i Göteborg.
    Till avdelningens styrelse för år 1936 hava utsetts hr Axel Forssman, ordf., samt hrr Georg Bodén, William Kristensen, Ragnar Bergvall och Birger Melin. Till sekr. och kassaförvaltare har utsetts hr Melin.
    Antalet föreningsmedlemmar utgör 65 personer.

 

    Sveriges advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge har under år 1935 haft två sammanträden, varvid utom föreningsärenden förekommit referat och diskussioner.
    Till avdelningens styrelse för år 1936 hava utsetts hrr Axel Roos, Matts Åvall, Sven Lagerroth, Sigfrid Lindström och Gunnar Behm samt till sekr. och kassaförvaltare hr Lennart Jacobsson. Till styrelsesuppleanter hava utsetts fröken Karin Lindeberg samt hrr Bertil Gabrielson och Gunnar Thomasson.
    Avdelningen räknar 72 medlemmar.

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar norra delen av Kalmar län, Östergötlands län och Södermanlands län, har under verksamhetsåret d. 1 dec. 1934—d. 30 nov. 1935 hållit två sammanträden, å vilka åtskilliga föreningsangelägenheter behandlats. Föredrag har hållits av f. d. justitierådet Natanael Gärde angående »överrättsprocessen i en ny rättegångsordning».
    Under föregående verksamhetsår utgjordes styrelsen av hrr Georg Selan-

142 NOTISER.der, Motala, ordf., Julius Lindström, Katrineholm, v. ordf., Alarik Lindskog, Västervik, Aksel Gustavson, Linköping, och Gustaf Hökerberg, Norrköping. Suppleanter voro hr Konrad Svensson, Linköping, och till d. 7 maj 1935 hr Ragnar Nordström, Norrköping. Efter den sistnämndes frånfälle sagda dag har ännu icke utsetts suppleant i hans ställe. Såsom sekr. har för tiden efter hr Ragnar Nordströms död tjänstgjort hr Mats Nordström, Norrköping.
    Ledamöternas antal är 28.