Norrlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfund höll i april 1935 i Sundsvall ordinarie årssammanträde, därvid förutom föreningsangelägenheter förekom föredrag av advokaten D. Cappelen-Smith över ämnet: »Några ord om rättegångskostnad enligt norsk rätt», följt av livlig diskussion angående utdömandet av rättegångskostnader i Sverige och beslut om åtgärder för erhållande av fastställelse å normaltaxa.
    Till styrelse för avdelningen intill näs a ordinarie årssammanträde valdes hrr Adolf Sjöberg, Östersund, ordf., Erns Palm, Sundsvall, Oskar Hjertquist, Härnösand, Erik Selander, Östersund, och Sven Hallström, Umeå, med hrr Gunnar Fogelquist, Sundsvall, Samuel Hesse, Härnösand, och Sten Palmgren, Skellefteå, som suppleanter.
    Avdelningen har 34 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll sitt årsmöte för år 1935 d. 27 april. Förutom föreningsärenden förekom därvid föredrag av revisionssekreteraren Per Santesson över ämnet »Hovrättsprocessen i en ny rättegångsordning». Å föredraget följde en livlig diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Birger Ekeberg ordf., hovrättsråden Anders Renström, Viktor Petrén och John Sjögren, den sistnämnde kassaförvaltare, samt assessorn Sven Björkholm, sekr., från Svea hovrätt; presidenten Gunnar Bendz, v. ordf., hovrättsråden Arnold Lindman, H. F. Ljungholm och Thorsten Gislander från Göta hovrätt; ävensom t. f. presidenten Sommar Bruzelius, hovrättsrådet Gunnar Beskow och assessorn Gunnar Lindskog från hovrätten över Skåne och Blekinge. Styrelsesuppleanter äro hovrättsråden frih. Adam Giertta och Albin Rosengren samt assessorn Ernst Leche från Svea hovrätt; hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Christer Gemzell från Göta hovrätt; ävensom statsrådet Karl Schlyter och assessorn Einar Anderberg från hovrätten över Skåne och Blekinge.
    Vid utgången av år 1935 hade föreningen 116 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar hade d. 29 nov. 1935 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av häradshövdingen Carl Arhusiander. I den vid mötet föredragna årsberättelsen meddelades, att styrelsen efter senast hållna årsmöte till justitiedepartementet avgivit infordrade yttranden bl. a.i följande ämnen, nämligen över förslag till kungörelse om ändrad lydelseav 3 § i KK d. 18 nov. 1932 ang. dagbok över inskrivningsärenden och avvissa andra författningsrum, betänkande ang. tryckfrihetsprocessens ombildning, promemorior ang. biträdesförhållandena i domsagorna m. m., ang. tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen, ang. förenk-

NOTISER. 143ling av inskrivningsförfarandet i tomträtts- och vattenfallsärenden m. m. samt ang. ändrade bestämmelser om ersättning till stämningsmän m. fl. ävensom över förslag till ändrade bestämmelser rörande insändande till hovrätt av renoverade småprotokoll; varjämte till justitieombudsmannen ingivits infordrat yttrande i fråga om skyldighet att utlösa expedition ang. visst meddelande till spannmålspantregistret.
    Vid årsmötet hölls föredrag av prof. Ragnar Bergendal över lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m.
    Beslut fattades rörande framställningar till Kungl. Maj:t om vidtagande av åtgärder för beredande av pension åt ålderstigna skrivbiträden i domsagorna samt om ändring i domsagostadgans bestämmelser ang. de i domsagorna anställda notariernas tjänstgöring; varjämte diskussion förekom rörande justitiedepartementets promemoria ang. ändrade bestämmelser om verkställighet och förvandling av bötesstraff.
    Till styrelse för tre år valdes häradshövdingarna Nils Edling, Ingemar Kramer, Björn Zetterstrand, Arhusiander, John Samuelsson och Jacob Linders med häradshövdingarna Gustaf Lindqvist, Ragnar Grönhagen, Lars de Verdier, Pehr Cederschiöld, Nils Munck af Rosenschöld och Gustaf Lindstedt såsom suppleanter.
    Styrelsen utsåg därefter till ordf. hr Arhusiander, till v. ordf. hr Linders och till kassaförvaltare hr Zetterstrand.
    Antalet ledamöter i föreningen utgör 119 förutom två hedersledamöter.