Bankjuristernas förening omfattar 43 medlemmar. Ordf. är bankombudsmannen Gustaf Rabe, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, v. ordf. v. hovauditören Nils Erdmann, Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag, sekr., bankombudsmannen frih. Sven Raab, Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, och klubbmästare bankombudsmannen Axel Möller, Aktiebolaget Göteborgs Bank.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören William Hemberg, ordf., doc. Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen H. Enell, sekr., revisionssekreteraren Ejnar Hörstadius och advokaten Yngve Häckner. Styrelsesuppleanter äro advokaten Carl Georg Segerstråle och direktören Arvid Hellberg. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och direktören Trygve Lovén. Revisorssuppleant är advokaten Gunnar Molin.
    Genom stadgeändring detta år tillsyftas, att såsom passiva medlemmar i föreningen skola kunna inväljas försäkringsanstalter och andra juridiska personer, som äga intresse för föreningens verksamhet.
    Under år 1935 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 25 jan.: av revisionssekreteraren Hörstadius: »Om ersättning för kroppsskada och förlust av försörjare. Försäkringspraxis och rättspraxis»; d. 15 mars: av sekreteraren Ernst Bexelius: »Den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen: dess ställning i det allmänna hjälpsystemet samt understödsvillkoren»; d. 4 okt.: av bankombudsmannen Axel Åström: »Ett och annat ur lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m. av intresse för försäkringsväsendet»; och d. 29 nov.: av ombudsmannen Gustaf Bergström: »Garantiförsäkringens juridik».
    Medlemsantalet är 121.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1935 sammanträtt d. 27 maj 1935 å Stallmästaregården med föredrag av justitierådet Birger Wedberg över: »Tärningkast om liv och död» samt d. 25 okt. med föredrag av prof. Nils Stjernberg över: »Intryck från den internationella straffrätts- och penitentiärkongressen i Berlin».
    Till Juristföreningens medlemmar har inbjudan varit utfärdad av Svenska Läkaresällskapet att närvara vid dess sammanträde d. 19 nov., därvid föredrag förekommit av prof. i rättsmedicin vid Köpenhamns universitet Knud Sand över sterilisationsfrågan.

 

10 — Svensk Juristtidning 1936.

 
    Vid sammanträdet d. 27 maj valdes till styrelsens ordf. efter justitierådet Nils Alexanderson, som undanbett sig återval, prof. Stjernberg, och till v. ordf. omvaldes hovauditören Carl Ljungholm. Till sekr. och skattmästare efter advokaten Otto Lagerström, som avböjt omval, valdes bankombudsmannen Axel Åström, varjämte till övriga styrelsledamöter omvaldes justitierådet Alexanderson, t. f. revisionssekreteraren Olof Ekecrantz, borgmästaren Gunnar Fant, advokaten Lagerström samt rådmannen Karl Masreliez.
    Medlemmarnas antal uppgår till 387.