Juristföreningen i Kristianstad avhöll årssammanträde å rådhuset i Kristianstad d. 18 maj 1935. Därvid utsågos till styrelseledamöter för åren 1935 och 1936 häradshövdingen Erik Lilienberg, ordf., landskamreraren Allan Rietz, rådmannen Nils Kamph samt advokaten Karl Melander, sekr., alla i  Kristianstad, ävensom häradshövdingen Carl Söderström i Ronneby. Samtidigt avhölls på föreningens föranstaltande årssammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge, vilken utgör en sammanslutning av Nordvästra Skånes Juristförening, Malmö-Lunds Juristförening och Juristföreningen i Kristianstad. Vid de två sammanträdena närvoro ett femtiotal jurister från angivna tre föreningar. Hovrättsassessorn Christer Gemzell höll föredrag över ämnet: »Några synpunkter på tryckfrihetsprocessens omläggning.» Genom sammanträdet firade Juristföreningen i Kristianstad jämväl tioårsminnet av sin tillkomst.
    Föreningens medlemsantal under år 1935 har utgjort 25 personer.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under år 1935 sammanträtt två gånger, d. 5 april och d. 8 nov. Därvid ha föredrag hållits av prof. Karl Olivecrona om »Principerna för bevisskyldigheten» och av doc. Sture Brück över ämnet »Nya tyska straffrättsprinciper».
    Till styrelseledamöter för år 1936 ha utsetts: t. f. presidenten Sommar Bruzelius, ordf., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschöld, sekr., rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, prof. Ragnar Bergendal och prof. Olivecrona samt advokaten Sigfrid Lindström.
    Föreningen har 124 medlemmar.

 

    Nordvästra Skånes juristförening. Styrelsen består av borgmästarna Johan Bååth, ordf., och August Munck af Rosenschöld, v. ordf., samt häradshövdingen Axel Brunnberg ävensom advokaterna Erich Bunth, sekr. och skattmästare, och Olof Lundqvist.
    D. 7 dec. 1935 höll föreningen sitt ordinarie sammanträde å rådhuset i Hälsingborg, därvid medlemmar i föreningen och representanter för Skånes övriga juristföreningar voro närvarande till ett antal av c:a 90 st. Ordf. i processlagberedningen, f. d. justitierådet Natanael Gärde höll därvid föredrag över ämnet: »Överrättsförfarandet i en ny rättegångsordning», vartill anknöts en redogörelse om processreformens nuvarande läge. Sammanträdet avslöts med gemensam supé å Grand Hotell.
    Föreningens medlemsantal utgör 61.