148 NOTISER.    Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge har under år 1935 sammanträtt endast en gång, d. 4 febr., därvid föredrag hölls av prof. Karl Olivecrona över ämnet »Några ord om inskrivningsdomarens anteckningar». I övrigt hava föreningens medlemmar, liksom under tidigare år, beretts tillfälle övervara sammankomster, anordnade av andra i Skåne verkande juristföreningar.
    Föreningens styrelse utgöres av hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschöld, ordf., e. o. hovrättsfiskalerna Bernhard Möller, v. ordf., Lars Gunnar Ohlsson, sekr. och kassaförvaltare, samt Carl Svennegård ävensom andre notarien Sven Larsson.
    Medlemsantalet utgör omkring 40.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1935 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits av statsrådet Karl Schlyter över ämnet »Bör tryckfrihetsprocessen reformeras?», av hovrättsassessorn Maths Heüman över ämnet »De kriminella aborterna», av advokaten Ivar Glimstedt över ämnet »Om nödvärn», samt av e. o. hovrättsnotarien Rolf Engstrand över ämnet »Några synpunkter på tillämpningen av 1916 års automobilansvarighetslag».
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 7 dec. rådmannen Nils Falck, ordf., advokaten Karl Axel Vinge, v. ordf., advokaten Bertil Carlé, sekr., mantalsdirektören Otto Meijer, kassaförvaltare, e. o. hovrättsnotarien Karl Wessman, bibl., samt assessorn Erland Hagéus, sexmästare.
    Antalet medlemmar i klubben uppgick vid senaste sammanträdet till 251.

 

    Värmlands läns juristförening. Föreningen har under år 1935 sammanträtt två gånger, första gången d. 27 april 1935. Därvid förrättades val av styrelse, som enligt detta val utgöres av häradshövdingen Torsten Nilsson, ordf., borgmästaren Elis Nordenfelt, v. ordf., landsfogden Otto Rosengren, kassaförvaltare, advokaten Oskar Granqvist, sekr., samt notarien Allan Enström. Vid sammanträdet höll häradshövdingen Gunnar Lundström föredrag över ämnet: »Om förhållandet i vattenmål mellan deldom och beslut under rättegång.»
    Föreningen har vidare sammanträtt d. 14 dec. 1935 därvid advokaten Axel Hemming-Sjöberg hållit föredrag över ämiet: »Igenkännandets problem. Ett vittnespsykologiskt spörsmål, belyst av rättsfall».
    Antalet föreningsmedlemmar uppgår till 78.

 

    Örebro läns juristförening höll d. 5 dec. 1935 ordinarie årsmöte å Stora hotellet i Örebro, varvid till styrelse omvaldes landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gustaf Lindquist, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, samt t. f. borgmästaren Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claes Ljung.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av häradshövdingen Björn Zetterstrand om domarutbildningen.
    Föreningen har 67 medlemmar.