NOTISER. 149    Västmanlands juristförening har under år 1935 hållit ett sammanträde, d. 13 dec. Därvid återvaldes styrelseledamöter och revisorer. Föredrag hölls av t. f. lagbyråchefen, hovrättsassessorn Maths Heüman om »de kriminella aborterna». I den efterföljande diskussionen deltogo bl. a. flera av de läkare i Västerås, som inbjudits åhöra föredraget.
    Föreningens medlemsantal utgör f. n. 51.

 

    Dalarnes juristförening. Föreningen har under året haft två sammanträden, d. 29 maj och d. 16 nov. Vid det förra höll advokaten Axel Hemming Sjöberg föredrag över ämnet: »Igenkännandets problem, en vittnespsykologisk studie.» Styrelsen utgöres av häradshövdingen Erik Björkman, ordf., häradshövdingen Fredrik Killander, v. ordf., länsassessorn Carl-Isac Andersson, sekr., advokaten Thore Landberg, skattmästare, och rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare.
    Föreningen har cirka 35 betalande ledamöter, varjämte domsagobiträdena inom länet äga deltaga i föreningens sammanträden utan att erlägga årsavgift.

 

    Västernorrlands juristklubb har under år 1935 haft ett ordinarie sammanträde, varvid föredrag hållits av överlantmätaren Erik Jung över ämnet »Om jorddelningslagen och erforderliga förändringar däri».
    Styrelsen består av landshövdingen Anders Wijkman, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., häradshövdingarna Ingemar Kramer, Carl Lundmarker och Anders Hult samt länsassessorn Sven Swedberg, sekr., med kommunalborgmästaren Ragnar Svallingson, länsbokhållaren Hilding Björne samt advokaterna Ernst Palm och Gösta Frånberg som suppleanter. Till kassaförvaltare har utsetts länsnotarien Sven Ekbom och till klubbmästare länsnotarien Carl Hasselrot. Revisor är advokaten Oskar Hjertquist.
    Klubben räknar 85 medlemmar.

 

    Östersunds juristklubb har under år 1935 haft två ordinarie sammanträden. Styrelsen utgöres av landshövdingen Mortimer Munck av Rosenschöld, ordf., rådmannen Birger Liljedahl, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr. och kassaförvaltare, samt länsassessorn Erik Hellström och advokaten Didrik Cappelen-Smith, suppleanter. Klubbmästare är advokaten Olof Rödöö.
    Klubben har 42 ledamöter.

 

    Västerbottens juristförening hade d. 12 okt. sitt årsmöte på Stora Hotellet i Umeå under ordförandeskap av vattenrättsdomaren Nils Quennerstedt. Sedan advokaten Sven Hallström ägnat några minnesord åt föreningens avlidne ordf. borgmästaren Peter Svanström, höllos föredrag av landsfogden Alvar Ekstrand angående förslaget till omorganisation av åklagareväsendet, följt av livlig diskussion, samt av landsseketeraren Elis Almgren angående det ifrågasatta överflyttandet av vissa exekutiva ärenden från länsstyrelserna till domstolarna.
    Föreningen beslöt, att antalet styrelseledamöter skulle ökas från 3 till 5. Härefter omvaldes till styrelseledamöter advokaten Hallström och länsasses-

150 NOTISER.sorn Per Wenström samt nyvaldes häradshövdingarna Ragnar Seldén och Folke Wiberg samt advokaten Rudolf Ahlgren. Till styrelsens ordf. har utsetts advokaten Hallström.