Dödsfall, F. d. kammarrättsrådet Erik Joakim von Wolcker avled 29 nov. 1935. Han var född i Forssa, Gävleborgs län, 1863, avlade efter universitetsstudier i Uppsala jur. utr. kand. ex. 1887 och utnämndes två år senare till vice häradshövding. 1900 blev han sekreterare i kammarrätten och året därpå kammarrättsråd. Åren 1906—1917 var han kamrerare i överståthållareämbetet för uppbördsärenden. Dessutom har v. W. varit ledamot av åtskilliga kommittéer i beskattningsfrägor.
    F. d. landshövdingen Alexis Hammarström avled i Sthm 21 jan. 1936. Född i Bärfendal, Bohuslän, 1858, blev han student i Uppsala 1879 och avlade där 1882 hovrättsex. Tre år senare utnämndes han till vice häradshövding och inträdde därefter i generaltullstyrelsen, där han 1896 blev byråchef. H. utnämndes 1909 till landshövding i Kronobergs län och kvarstod på denna post till 1925. Han har deltagit livligt det politiska livet, åren 1902—11 och 1914—19 såsom ledamot av riksdagens första kammare. En kortare tid 1917 var han statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet. Även i övrigt har H. innehaft ett stort antal allmänna uppdrag.
    F. d. registratorn Gottlob Wilhelm Smerling avled 24 jan. 1936. Han var född i Sthm 1857, blev student i Uppsala 1876 samt avlade där 1884 hovrättsex. 1887 blev S. vice häradshövding och efter tjänstgöring i finansdepartementet blev han 1897 registrator därstädes. På denna post kvarstod han till pensionsålderns inträde 1924.
    F. d. landskamreraren Per Gustaf Edvard Ploman avled i Nyköping 26 jan. 1936. P. var född i Södertälje 1847 och blev student i Uppsala 1867. Efter hovrättsex. 1872 blev han tre år senare utnämnd till vice häradshövding. Kort därefter blev han rådman och magistratssekreterare i Nyköping men övergick senare till länsstyrelsen i Södermanlands län, där han 1879 blev länsnotarie och 1885 landskamrerare. 1912 uppnådde han pensionsåldern. Han var 1897—99 ledamot av riksdagens andra kammare och har även i övrigt innehaft många allmänna uppdrag.
    Borgmästaren Arthur Erik August Jomtan Ekenman avled 27 jan. 1936 i Ronneby. E. föddes 1878 i Ulricehamn, avlade studentex. i Sthm 1897 och hovrättsex. i Lund 1906. Efter hovrätts- och domsagotjänstgöring blev han 1911 rådman och 1918 borgmästare i Ronneby.

NOTISER. 153    Vice häradshövdingen Max Wedberg avled 12 febr. 1936. W. var född 1866 i Linde, Västmanland, och blev 1885 student i Örebro. Han avlade 1888 fil. kand. ex. samt två år senare jur. kand. ex. 1893 blev han vice häradshövding och tjänstgjorde därefter i Stockholms rådhusrätt. 1898 övergick han till Örebro sparbank såsom ombudsman och blev året därpå även sekreterare och kamrerare hos Örebro läns landsting, vilka befatningar han innehade till sin död.
    Häradsövdingen Folke Wiberg avled i Skellefteå 21 febr. 1936. Han var född i Stockholm 1885 och avlade studentex. 1905 samt jur. kand. ex. 1911. Efter mångårig tjänstgöring i olika domsagor samt såsom e. o. assessor i Svea hovrätt blev han 1922 vice häradshövding. 1930 utnämndes han till häradshövding i Västerbottens norra domsaga.