Riksdagens lagutskott. Till ordf. i första lagutskottet har omvalts f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och till vice ordf. utsetts landshövdingen Sigfrid Linnér. Övriga jurister i utskottet äro advokaten Eliel Löfgren och rådmannen Gustaf Velander samt såsom suppleanter advokaten Georg Branting, ombudsmannen Otto Wangson och advokaten jur. dr Karl Hillgård. Av dessa tillhöra hrr Linnér och Hillgård andra kammaren, de övriga första kammaren. Sekr. är e. o. assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell och notarie med sekreterargöromål e. fiskalen i samma hovrätt Sven Romanus.
    I andra lagutskottet har till ordf. omvalts professorn K. G. Westman och till vice ordf. redaktören Ivar Österström. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder och rådmannen Pontus Sandström samt suppleanterna f. d. borgmästaren Carl Lindhagen och professorn Åke Hassler. Av dessa tillhör hr Hassler andra kammaren, de övriga första kammaren. Sekr. resp. notarie med sekreterargöromål äro assessorerna i Svea hovrätt Sven Björkholm och Gunnar Danielson.

 

    Fångvårdsstyrelsen: K. M:t har 7 febr. 1936 förordnat direktören vid statens alkoholistanstalt å Venngarn Hardy Göransson att tills vidare uppehålla befattningen såsom överdirektör och chef för fångvårdsstyrelsen (jfr nedan under häradsrätterna).

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har förordnat
    7 febr. 1936 assessorn i Svea hovrätt Johan Hagander att under tiden 16 febr.—30 juni 1936 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    s. d. assessorn i Svea hovrätt Johan Nordenfalk att under nyssnämnda tid förvalta ett revisionssekreterarämbete (Nordenfalk, som på grund av uppdrag från Nationernas förbund varit förhindrad att tidigare mottaga förordnande såsom revisionssekreterare, räknar tur i sådan egenskap närmast efter t. f. revisionssekreteraren E. Ekstedt);
    21 febr. 1936 revisionssekreteraren Gösta Siljeström att fortfarande fr. o.m. 1 mars 1936 under tre år vara ordförande i nedre revisionen.

 

    Hovrätterna. K. M:t har förordnat
    9 jan. 1936 assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Sten Lindquist att under tiden 14 jan.—7 april 1936 såsom adjungerad ledamot biträda Göta hovrätt;
    17 jan. 1936 rådmannen i Stockholm Gustaf Bång att under tiden 20 jan.—30 juni 1936 i egenskap av adjungerad ledamot biträda Svea hovrätt;
    14 febr. 1936 till assessorer i sistnämnda hovrätt adjungerade ledamöterna i hovrätten Nils Falk, Folke Hägglund, Gunnar Danielson och Hjalmar Nordfelt.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    17 jan. 1936 beviljat häradshövdingen i Västmanlands mellersta domsaga Birger Malmström avsked fr. o. m. 28 jan. 1936;
    31 jan. 1936 beviljat häradshövdingen i Mjölby domsaga Erik Petersson avsked fr. o. m. 1 april 1936;

154 NOTISER.    7 febr. 1936 till häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga utnämnt överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Gustaf Masreliez;
    21 febr. 1936 förordnat att Västerbottens mellersta domsagas kansli, som nu är beläget i Robertsfors municipalsamhälle i Bygdeåsocken, skall fr. o. m. dag som domhavanden bestämmer, dock senast fr.o. m. 1 juli 1936, vara förlagt till Umeå stad.
    Göta hovrätt har 10 febr. 1936 å förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Sunnerbo domsaga uppfört assessorn i Svea hovrätt Gustaf Beling samt vice häradshövdingarna Herbert Beckman och Olof Tillner i nu nämnd ordning. Hovrättens president var så till vida skiljaktig, att han å förslaget uppförde Tillner framför Beckman.