Nya fastighetsböckerna för landet. K. M:t har 17 jan. 1936 dels med bifall till därom gjord ansökning en ledigat ledamoten i lagberedningen, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg från honom meddelat förordnande att biträda inom justitiedepartementet med övervakande av det domhavandena åliggande arbete med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet, dels förordnat att hovrätternas presidenter skola hava att, var inom sitt område, hålla tillsyn över ifrågavarande arbetes rationella och skyndsamma bedrivande, dels ock bestämt att det framdeles skall åligga byråchefen å justitiedepartementets lagbyrå för processrättsärenden att inom departementet biträda vid handläggning av hithörande ärenden.
    Arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker å landet har numera fortskridit så långt att detsamma i några domsagor fullbordats. Häradshövdingen M. Ehrenborg är sålunda sedan någon tid färdig med nämnda arbete i Tveta, Vista och Mo domsaga (frånsett Gränna stad, vilken först från och med innevarande år införlivats med domsagan). Till de nya böckerna ha överförts omkring 5,700 fastigheter; övriga fastigheter inom domsagan, omkring 4,400, ha redan tidigare överförts till fastighetsbok för stad.— I slutet av år 1935 blev jämväl häradshövdingen O. Montelius färdig med uppläggandet av nya fastighetsböcker inom Västmanlands västra domsaga. Antalet fastigheter, som överförts till de nya böckerna har här utgjort omkring 9,300. — Anmälan att uppläggandet av nya fastighetsböcker avslutats med 1935 års utgång har slutligen ingått från häradshövdingen i Gotlands norra domsaga K.-F. Pfeiffer.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 jan. 1936 medgivit att med åtgärder för återbesättande av en ledig magistratssekreterare- och rådmansbefattning i Karlskrona må ytterligare anstå till 1 april 1936 (jfr SvJT 1935 s. 109);
    24 jan. 1936 beviljat borgmästaren i Hälsingborg Johan Bååth avsked fr.o. m. 1 mars 1936;
    31 jan. 1936 i anledning av uppkommen vakans å borgmästartjänsten i Ronneby anbefallt länsstyrelsen i Blekinge län att föranstalta om utredning angående stadens förenande i judiciellt avseende med angränsande domsaga, med uttalande tillika att utredningen och de över densamma avgivna yttrandena borde vara till K. M:t inkomna före febr. månads utgång;
    7 febr. 1936 till borgmästare i Örebro fr. o. m. 16 febr. 1936 utnämnt förordnade revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Strandell;
    14 febr. 1936 medgivit att med åtgärder för återbesättande av lediga borgmästartjänsten i Visby må anstå tills vidare i avbidan på reglering av de med tjänsten förenade löneförmåner m. m., med föreskrift tillika att förslag i sådant avseende borde vara underställt K. M:ts prövning före 1 okt. 1936;
    s. d. funnit av stadsfullmäktige i Simrishamn gjorda erbjudanden att— utan avvaktande av vakans å borgmästartjänsten — på villkor att staden erhölle tingsställe och domarekansli på platsen, uppgå i Ingelstads och Järrestads domsaga icke föranleda någon K. M:ts vidare åtgärd.
    Vid rådhusrätten i Malmö har 6 febr. 1936 till assessor utnämnts exekutionsnotarien Hans Johansen.