NOTISER. 155    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: Å. Harlelius (statssekr. i försvarsdep.) av J. Nordenfalk; T. Peterssons (militieombudsman) av F. Drangel; H. Sjögrens (ordf. i fastighetsregisterkommissionen) av H. Backman; T. Saléns och H. Wickströms (ledamöter av de blandade domstolarna i Egypten) av resp. O. Ekecrantz och T. Dufwa; P. Santessons (led. av processlagberedningen) av G. Nilsson; N. Ljunggrens (justitieombudsman) av O. Thulin; O. Hesselgrens (uppdrag inom socialdep.) av S. Björklund; A. Thelins (särsk. vattenrättsdomare) av G. Beling; S. Lindbys (uppdrag inom jordbruksdep.) av A. Ramfors; G. Dahlmans (statssekr. i justitiedep.) av M. Mellbin; G. A. Erikssons (exp.-chef i justitiedep.) av T. Lundquist.
    Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra assessorerna T. Boye och H. Söderström, hovrättsrådet T. Gislander, assessorn E. Grundén, hovrättsrådet E. Ekstedt samt assessorerna G. Welinder, Å. Braunstein och C. Davidsson, varjämte assessorn Chr. Gemzell innehar tillfälligt förordnande såsom revisionssekreterare.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet:
    I  S v e a  h o v r ä t t: hovrättsråden H. Wikander (uppdrag inom finansdep.), T. Sjöfors (uppdrag inom jordbruksdep.), S. Nyström (uppdrag inom ecklesiastikdep.), K. Persson (t. f. lagbyråchef i socialdep.), M. Wijnbladh (led. av lagberedningen), S. Lindeberg (förvaltare i A.-B. Kreuger & Tolls konkurs), T. Strandberg (led. och sekr. i processlagberedn.) samt F. Rudewall (förordn. rev.-sekr.) ävensom assessorerna N. Quensel (statssekr. i kommunikationsdep.), T. Wärn (exp.-chef i försvarsdep.), J. Hagander och O. Ekecrantz (t. f. rev.-sekr.), E. Leche (lagbyråchef i just.-dep.), O. Thulin (t. f.rev.-sekr.), K. Elliot (statssekr. i jordbruksdep.), S. Björklund och G. Beling (t. f. rev.-sekr.), H. F. K. Karlsson (uppdrag inom jordbruksdep.), M. Mellbin (t. f. rev.-sekr.), T. Boye (t. f. rev.-sekr.), H. Söderström (t. f. rev.-sekr.), G. Quensel (sekr. hos 1935 års vägsakkunniga), E. Grundén (t. f. rev.-sekr.), I. Strahl (uppdrag inom just.-dep.), G. Welinder (t. f. rev.-sekr.), B. Hagström (uppdrag inom just.-dep.), G. Lind (uppdrag inom jordbruksdep.), C. Johanson (uppdrag inom finansdep.), B. Fallenius (uppdrag inom jordbruksdep.), F. Löwing (vattenrättssekr.), S. Björkholm (sekr. i riksdagens andra lagutsk.), E. Eckerberg (uppdrag inom socialdep.), E. Söderlund (uppdrag inom finansdep.), H. Bennich (t. f. domh.), E. Hagbergh (sekr. i 1933 års sjölagstiftningskommitté), N. Grafström (uppdrag inom jordbruksdep.), E. Thomasson (uppdrag inom finansdep.), N. Beckman (uppdrag inom socialdep.), R. Dahlgren (uppdrag inom jordbruksdep.), C. A. Durling (t. f. domh.) och G. Danielson (not. i riksdagens andra lagutskott);
    I  G ö t a  h o v r ä t t: hovrättsråden T. Fredriksson (förordn. rev.-sekr.),G. Engzell (t. f. exp.-chef i handelsdep.), G. A. Bouveng (uppdrag inom jordbruksdep.), F. Drangel och T. Dufwa (t. f. rev.-sekr.), C. Romberg (lagbyråchef i just.-dep.), A. Ramfors, T. Lundquist, T. Gislander och E. Ekstedt(t. f. rev.-sekr.) ävensom assessorerna Chr. Gemzell (t. f. rev.-sekr.), M. Lembke (uppdrag inom finansdep.) samt E. Ahlgren, O. Rylander, G. Carlesjö ochF. Ekdahl (t. f. domh.);
    i  h o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e: hovrättsråden O. Alsén (t. f. exp.-chef i socialdep.), G. Carlsson (förordn. rev.-sekr.), H. Backman (t. f. rev.-sekr.) och G. Nilsson (t. f. rev.-sekr.) ävensom assessorerna C.G. Hellquist (lagbyråchef i just.-dep.), E. Anderberg (led. av lagberedningen), J. Laurin (lagbyråchef i finansdep.), Å. Braunstein (t. f. rev.-sekr.), C. Davidsson (t. f. rev.-sekr.), S. Rönnquist (t. f. domh.), M. Heüman och Th. Munck av Rosenschöld (bitr. i just.-dep.) samt O. Schell (t. f. domh.).

 

    Nu tjänstgörande biträdande domare och sekreterare. I Södra Roslags domsaga är e. o. notarien R. Ljungwaldh chef för inskrivningsavdel-

156 NOTISER.ningen. Såsom bitr. domare tjänstgöra i övrigt under första halvåret 1936: i Södertörns domsaga v. häradshövdingen H. Beckman och i Askims, Hisings. och Sävedals domsaga e. o. notarien J. Söderström.
    Såsom sekreterare tjänstgöra under samma tid: i Södra Roslags domsaga e. fiskalen G. Aquilon, i Sollentuna och Färentuna härads domsaga e. fiskalen E. Ernberg, i Södertörns domsaga e. fiskalen G. Graffman, i Uppsala läns södra domsaga e. fiskalen S. Sanne, i Uppsala läns norra domsaga e. fiskalen J. Carlbom, i Oppunda och Villåttinge domsaga e. fiskalen U. Murray, i Östernärkes domsaga e. fiskalen N. Joachimsson, i Västernärkes domsaga e. fiskalen R. Svensson, i Nora domsaga e. fiskalen Å. Lundgren, i Faludomsaga e. fiskalen E. Göransson, i Hedemora domsaga e. fiskalen E. Mossberg, i Nedan siljans domsaga e. fiskalen G. A. Widell, i Ovansiljans domsagae. fiskalen Y. Samuelsson, i Norra Hälsinglands domsaga e. fiskalen E. Söderlind, i Västra Hälsinglands domsaga e. fiskalen I. Bergström, i Medelpads västra domsaga e. fiskalen S. Strömberg, i Medelpads östra domsaga e. fiskalen O. Appeltofft, i Ångermanlands södra domsaga e. fiskalen E. Dahlin, i Ångermanlands norra domsaga e. fiskalen G. Rådström, i Jämtlands norra domsaga e. fiskalen G. Fredrikson, i Västerbottens västra domsaga e. fiskalen N. Jansson, i Västerbottens norra domsaga v. häradshövdingen B. Björklöf, i Piteå domsaga e. fiskalen S. Edling samt i Luleå domsaga e. fiskalen H. Henkow (s:a sekreterare under Svea hovrätt: 24);
    i Bråbygdens och Finspånga läns domsaga e. fiskalen G. Bergström, i Södra Möre domsaga (fr. o. m. den 14 februari 1936) e. fiskalen A. Lindskog, i Njudungs domsaga e. fiskalen O. Östberg, i Östbo och Västbo domsaga e. fiskalen H. Westin, i Östra Värends domsaga e. fiskalen B. Widegren, i Sunnerbo domsaga e. fiskalen K. Nilsson, i Hallands södra domsaga e. fiskalen G. Källblad, i Hallands mellersta domsaga e. fiskalen Å. Bonge, i Askims, Hisings och Sävedals domsaga e. fiskalen T. Myrland, i Sunnervikens domsaga e. fiskalen P.-O. Hainer, i Vättle, Ale och Kullings domsaga e. fiskalen R. Gustafsson, i Flundre, Väne och Bjärke domsaga e. fiskalen I. Lilja, i Nordals, Sundals och Valbo domsaga e. fiskalen A. Källoff och i Vadsbo domsaga e. fiskalen G. Eurenius (s:a sekreterare under Göta hovrätt: 14);
    i Bräkne och Listers domsaga e. o. fiskalen H. Nordholm, i Ingelstads. och Järrestads domsaga e. o. fiskalen T. Frigell, i Västra Göinge domsaga e. o. fiskalen E. Persson, i Södra Åsbo och Bjäre domsaga e. o. fiskalen C. Bergström, i Oxie och Skytts domsaga e. o. fiskalen H. Ramel, i Torna och Bara domsaga e. o. fiskalen K. Wulff, i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga e. o. fiskalen G. Ekedahl, i Frosta och Eslövs domsaga e. fiskalen H. Andersson samt i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga e. o. fiskalen A. Luzell (s:a sekreterare under Skånska hovrätten: 9).