Hovrätternas aspiranter. I de olika hovrätterna tjänstgöra f. n. nedan upptagna extra tjänstemän och aspiranter. »Såsom extra ordinarie assessorer» betecknas därvid för Svea och Göta hovrätters vidkommande alla, som haft adjunktion och i Skånska hovrätten de, vilka efter tjänstgöring såsom adjungerade ledamöter av hovrätten antagits till extra ordinarie assessorer. Såsom »extra fiskaler» betecknas övriga aspiranter, som haft fiskalsförordnande; till »extra ordinarie fiskaler» antagas i Skånska hovrätten aspiranter, vilka haft fiskalsförordnande, till det antal, som erfordras för upprätthållande av långvariga fiskalsförordnanden samt förordnanden såsom sekreterare. Siffran efter varje namn angiver det år, då vederbörande efter avslutad notarietjänstgöring i underrätt började tjänstgöra i hovrätt.
    S v e a  h o v r ä t t: e. o. assessorerna I. Lindell 30 (sekr. i riksdagens första lagutskott), H. Zetterberg 30 (bitr. inom socialdep.), O. Söderström 30, H. Ivrell 30, T. Levinson 30, B. Unger 31, A. Bexelius 31, P. O. Palmquist 31 (sekr.i riksdagens jordbruksutskott), M. Wahlbäck 33, B. Koch 31, O. Bergholtz 31, H. Nilsson 31, N. Fröding 31, E. Holm 31; e. fiskalerna N. Viklund 31 (särsk. vattenrättssekr.), S. Svensson 31, G. Schirén 31, G. Thulin 32, R. Lundberg 32 (tjg. i försvarsdep.), S. Romanus 32 (not. i riksdagens första lagutskott), H. Digman 32, H. af Trolle 32, O. Riben 32, E. Alexanderson 32, G. Graffman 32 (sekr. i domsaga), K. Holmgren, G. Aquilon 32, I. Bergström 33, N. Joachimsson 33, U. Murray 33, E. Ernberg 33, R. Svensson 33, E. Göransson 33, G. Rådström 33 (de åtta sistnämnda sekr. i domsaga), R. Pihl 33, Å. Thorell 33, N. O. Karell 33 (t. f. assessor vid RR:n i Luleå), E. Söderlind 33, N. Jansson 34, O. Appeltofft 34, S. Strömberg 34 (de fyra sistnämnda sekr. i domsaga), A. Brusén 34, S. Sanne 34, Y. Samuelsson 34, G. A. Widell 34, G. Fredrikson 34 (de fyra sistnämnda sekr. i domsaga), I. Weidenhaijn 34, J. Carlbom 34, H. Henkow 34, E. Dahlin 34, Å. Lundgren 34 (de fyra sistnämnda sekr. i domsaga), S. Löwenhielm 34 (t. f. domh.), H. Ny-

158 NOTISER.man 34 (t. f. domh.), E. Mossberg 34, S. Edling 34 (båda sekr. i domsaga), E. Hedfelt 34 (tjg. i soc.-dep.), G. Hagströmer 34, C. S. Carlon 34 (t. f. domh.), Å. v. Schultz 35 (upplägg. av fast.-böcker), E. Bergman 35 (t. f. domh.), H.T. B. Sandegren 35, A. Ribbing 35, J. Prom 35 (t. f. domh.), e. o. notarierna A. Olsson 35, O. Hedberg 35, Y. Carlson 35, H. Carlman 35, T. Lindhagen 35,H. Welborn 35, H. K. Berggren 35, P. Strömberg 35, G. J. Thörnqvist 35, M.I. Nordlander 35, F. Svensson 35, K. Marcus 35, G. H. I. Broman 35, B. A.Nordenstam 35, E. Leijonhufvud 35, l. Mankell 35, P. A. Skanse 35, H. Skogman 35, E. M. Schöldström 35, V. Sterner 35, O. Fryxell 35, J. Y. Berglöf 35, S. Fellenius 35, B. Jacobson 36. I. Ahlström 36, H. G. R. von Euler Chelpin 36, S. Tydén 36, L. G. Munck af Rosenschöld 36, H. Molén 36 samt B. H. Höglund 36 (s:a 93).
    Göta hovrätt: e. o. assessorerne E. Täcklind 29, G. Lindencrona 29,G. Bogren 29, N. Brodén 30, S. Åseskog 30 samt B. Lindskog 30; e. fiskalerna J. Frostmark 31, G. Källblad 32, R. Gustafsson 32, G. Eurenius 33, T. Myrland 33, I. Lilja 33, P.-O. Hainer 33 (de sex sistnämnda sekr. i domsaga), E. Allgårdh 33, H. Westin 34, Å. Bonge 34, O. Östberg 34 (de tre sistnämnda sekr. i domsaga), A. Lindskog 34, G. Ljung 34 (t. f. domh.), K. Nilsson 34 (sekr. i domsaga), R. Grönwall 35, G. Bergström 35 (sekr. i domsaga), A. Hedfalk 35, A. Källoff 35 (sekr. i domsaga) S. Ekblom 35, T. Berg 35, B. Widegren 35 (sekr. i domsaga), G. Michelson 35 (t. f. assessor vid rådhusrätt), J. Söderlund 35, B. Beskow 35 (tjg. i just. dep.) samt C.-I. Lefwander 35; extranotarierna A. Ruhe 35, U. Nilsson 35, E. Ahlquist 35, B. N:son Dag 35, G.Carlbom 35, G. Sjögren 35, N. Baumgardt 35, Å. Svensson 35 och T. Ahlgren 36 (s:a 40).
    H o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e: e. o. assessorerna G. Ekström 29, I. Öhman 29, S. Larsson 30, e. o. fiskalerna S. Norrsell 32, H. Moberg 30, B. Möller 31, L. G. Ohlsson 31 (t. f. advokatfiskal), K. Wulff 32 (sekr. i domsaga), C. Svennegård 32 (t. f. domh.), T. Norell 32, E. Persson 32, H. Ramel 32, G. Ekedahl 32, C. Bergström 32, H. Nordholm 33, T. Frigel l33 (de sex sistnämnda sekr. i domsaga), K. Larsson 33 (e. o. assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg), B. Lassen 34 (sekr. i domsaga), A. Lüzell 34 (sekr.i domsaga), e. fiskalerna H. Andersson 34 (sekr. i domsaga), G. Rosenquist 34 (bitr. för fast.-böcker), W. Gripmark 35, H. Johansson 35, I. Bodewall 35, B. Johannesson 35 (t. f. borgmästare i Ronneby) och P. Bergdahl 34; e. o. notarierna A. Lenander 35, S. Pontén 35, Y. Linder 35 (de fyra sistnämnda f. t. hos rådhusrätten i Malmö), S. Svensson 35 (1:e not.), N. Lindquist 35, I. Bladh 35 och O. Hegrelius 36 (s:a 33).