M i n n e s s k r i f t   u t g i v e n   a v   S t o c k h o l m s   h ö g s k o l a s   s t u d- e n t k å r. Sthm 1935. Iduns tryckeri ab. 368 s. Kr. 5.00, inb. kr. 6.00.
    Minnesskriften har utgivits till invigningen av högskolestudenternas kårhus den 6 december 1935, en händelse, som helt naturligt ansetts inleda ett nytt skede i studentkårens historia och därmed givit anledning till sammanställande av — som det i förordet till den prydliga volymen anspråkslöst heter— »några minnesblad», belysande studentlivet vid högskolan sedan dess tillblivelse. I sinsemellan självständiga avsnitt skildras sålunda studentkårens, de tre fakultetsföreningarnas och några andra studentsammanslutningars öden. De medverkande författarna utgöras till större delen av äldre högskolestudenter, som på framträdande poster deltagit i sin tids kårliv. Det ungefär 50 sidor starka avsnittet om den juridiska föreningen har utarbetats av advokat GUDMUND SILFVERSTOLPE och jur. kand. ERIC TÖRNGREN. Deras framställning har ett betydande intresse särskilt för den, som själv varit jur. stud. vid högskolan. Då så torde vara fallet med en icke ringa del av denna tidskrifts läsare, må innehållet i framställningen med några ord här beröras.

    I ett särskilt kapitel skildras först juridiska föreningens historia från 1907, då föreningen bildades, till 1913, då den ursprungliga frivilliga föreningen

198 LITTERATURNOTISER.förändrades till — eller rättare: ersattes av — en för alla juris studerande vid högskolan obligatorisk förening. Förändringen synes hava genomförts på önskan av professor Winroth, vars bistert auktoritativa drag i en utmärkt teckning återfinnas i minnesskriften. I ett andra och omfångsrikare kapitel behandlas den obligatoriska föreningens historia intill närvarande tid. Särskilt må framhållas redogörelsen för föreningens kompendieverksamhet, som från en blygsam början utvecklats därhän, att omsättningen under senare tid uppgått till c:a 20,000 kronor per år. Att det arbete, som under det senaste årtiondet från föreningens sida nedlagts framför allt på åstadkommandet av reformer inom den juridiska undervisningen, tillvunnit föreningen respekt även på högsta ort, framgår av uppgiften, att föreningen fått mottaga lagförslag på remiss. I sin skildring av kamratlivet bland juristerna vid högskolan ha författarna konstaterat, att juriststämman i Stockholm år 1926 markerade en avgjord vändning till större livaktighet.
    Bland övriga bidrag i minnesskriften må — såsom med hänsyn till författarnamnen av särskilt intresse för en juridisk läsekrets — här nämnas de kapitel av historiken över studentkåren, som utarbetats av domänfiskalen NILS WASSBERG och docenten PHILLIPS HULT. Wassbergs bidrag avser åren 1907—1913, Hults åren 1919—1924.
    Som helhet ger minnesskriften — bland annat genom uppgifter om ämnena för en mängd föredrag och diskussioner, som under årens lopp anordnats av de olika studentorganisationerna, och genom det lyckade bildmaterialet —en god föreställning om huru de vindar växlat, som under de senaste 50 åren blåst genom kulturlivet, och många roande glimtar ur mer eller mindre berömda mäns liv.

Olof Riben.