NILS HERLITZ. Medborgaren och staten. Sthm 1935. Norstedt. 160 s. Kr. 3.50.

 

    Professor Herlitz' förmåga att gjuta ett av saklighet mättat innehåll i en framställningsform, som gör det till ett nöje att följa och lätt att i minnet överblicka och fasthålla framlagda fakta och synpunkter, är dokumenterad genom en mångfald arbeten. I föreliggande lilla bok, som återger en serie radioföreläsningar, firar hans konst en verklig triumf. Den vänder sig till en bred allmänhet, fordrar ringa förkunskaper, men skänker enligt anm:ns mening rik behållning också åt envar som redan känner sig rätt väl hemmastadd i ämnet.
    Detta ämne är den svenske medborgarens och den svenska statens inbördesförhållande, strängt objektivt framställt sådant det på grund av gällande lag ter sig i våra dagar. Det är en förvånande mångsidig och fyllig bild förf. förmått ge inom det trånga utrymmet. Och dock är det alls icke på fullständighet, som tonvikten lagts, utan på att i korta och konkreta resonemang förklara och belysa innebörden av tillämpade principer. Ehuru även härutinnan den stränga objektiviteten fått behålla ordet, har det icke hindrat förf. att i skilda sammanhang betona dessa principers i mångt och mycket rela-

200 LITTERATURNOTISER.tiva värde såsom uttryck för ett visst historiskt skedes förhållanden och behov och att — med en och annan utblick till främmande länder — peka på nutidens stora meningsbrytningar i uppfattningen av problemet individen och staten.

N. A.