O s l o   H a n d e l s s t a n d s   F o r e n i n g s   F e m t i m a n n s u t v a l g s
R e 
s p o n s a   1914—1931, utgitt ved advokat PAUL FRANK. Oslo 1934. Aschehoug. 1044 s. Inb. kr. 27.50.
    Den år 1934 utkomna samlingen av Oslo Handelsstands Forenings Femtimannsutvalgs responsa är den fjärde i ordningen och omfattar åren 1914—1931. Enligt vad i förordet nämnes har utvalget, som tillkom år 1878, fått till sin huvudsakliga uppgift att avgiva utlåtanden rörande a) affärskutymer, b) affärsmässig praxis i övrigt och c) allmänt affärsmässigt bedömande av fall, där man icke kan bygga på kutym eller praxis. Innan utvalget avgiver utlåtande i anledning av framställt spörsmål, underkastas detta en förberedande behandling av någon av de fyra kommittéer, som utvalget inom sig väljer, nämligen en för handel, en för industri, en för sjöfart och enför bank- och penningväsende.
    Den nu föreliggande samlingen av responsa innehåller närmare 600 uttalanden, i allmänhet upptagna i kronologisk följd och försedda med en från föregående samling fortlöpande numrering. Arbetet är försett med såväl alfabetiskt sakregister som lagregister, upptagande de avgivna utlåtandena vart och ett under den lag, som det synes närmast beröra. Drygt tredjedelen av hela antalet är upptagen under köplagen. De lagar, under vilka det stora flertalet av återstoden redovisas, äro avtalslagen, växellagen, kommissionslagen, lagen om handelsregister, varumärkeslagen och lagen om illojal konkurrens.

202 LITTERATURNOTISER.    Femtimannsutvalgets liksom de svenska handelskamrarnas responsaverksamhet är otvivelaktigt av stort värde för såväl affärsmännen som juristerna. Genom de stadgar, som reglera verksamhetens bedrivande, har man sökt skapa garantier för att avgivna utlåtanden skola erhålla auktoritativ karaktär, och torde man kunna påstå att detta också blivit fallet. Nu ifrågavarande samling omfattar en tidsperiod fylld av oro och påfrestning inom affärslivet. Krigs- och efterkrigstiden skapade en mångfald nya svårlösta problem. Under dessa förhållanden har femtimannsutvalget genom sin responsaverksamhet haft en särskilt viktig uppgift att fylla, icke blott när det gällt att fastslå vad som skall anses såsom gällande handelsbruk eller huruvida ett tillämpat förfaringssätt är förenligt med god affärsmoral, utan även såsom vägledare vid utbildandet av nya kutymer.

Nils Ljunggren.