NOTISER. 225    Charles Lyon-Caen †. D. 17 sept. 1935 satte döden punkt för ett långt och träget arbete i rättens tjänst: den kände franske rättslärde prof. Charles Lyon-Caen avsomnade i Paris, nära 92 år gammal. I sitt hemland fortlever hans verk i de generationer av jurister han under en 50-årig akademisk lärarbana skänkt en undervisning, som efter enstämmiga vittnesbörd präglades av hans vittspännande kunskaper, hans tankeskärpa och hans klara framställningskonst. Dessa egenskaper utmärka också hans mycket omfattande rättsvetenskapliga produktion, som även utanför Frankrikes gränser sedan länge anlitats som en av den franska rättens bästa och rikaste upplysningskällor, särskilt inom handelsrätten. Hans »Manuel de droit commercial» samt det av honom tillsammans med prof. Renault i nio upplagor utgivna stora verket »Traité de droit commercial» äro i Sverige väl kända. L.-C. har också tagit verksam del i arbetet för internationellt enhetliga regler inom handelsrätten, sjörätten och den internationella rätten.

H. N.

 

    Præsident Gram †. Natten mellem den 25. og 26. Februar 1936 døde fhv. Præsident i Danmarks Højesteret, Dr. juris Richard Severin Gram. Han var født den 9. August 1857 og blev saaledes 78 Aar gammel. Gram's Fader var den juridiske Professor, Etatsraad Dr. juris F. T. I. Gram, der døde, da Sønnen endnu kun var 14 Aar gammel. Som Faderen havde været en anset Videnskabsmand med vaagen Sans for den juridiske Praksis, blev Sønnen en fremragende Praktiker med overlegen Beherskelse af den juridiske Teori.
    Efter at have taget juridisk Embedseksamen i Aaret 1879 og efter at have paabegyndt sin Embedsvirksomhed som Assistent i Justitsministeriet, drev Gram kriminalistiske Studier, der gav sig Resultat i den Afhandling »Om Motivets Betydning i strafferetlig Henseende» ved hvilken han i 1889 erhvervede den i Danmark saa sjældne juridiske Doktorgrad.
    Baade ved sit Emne og ved sin Tankegang var denne Doktorafhandling en Forløber for det Arbejde, som en halv Snes Aar senere blev taget op af Dansk Kriminalistforening, og i hvilket Gram var en virksom Deltager. Gram oplevede at se dette Arbejde sætte Frugt i den nye danske Straffelov af 15. April 1930, som traadte i Kraft 1. Januar 1933.
    Sin Dommergerning begyndte Gram i 1891 som Assessor (Dommer) i Københavns Kriminal- og Politiret. Han avancerede gennem den Kgl. Landsover-samt Hof- og Stadsret i København (1902) til Højesteret, hvor han blev Assessor 1909 og i Aaret 1918, ved Dr. jur. Niels Lassen's Afgang, Rettens Justitiarius, en Betegnelse, der ved Retsplejereformen 1. Oktober 1919 afløstes af Titlen Præsident.
    Gram besad kun i ringe Grad almindelige repræsentative Egenskaber, men alligevel vil man vanskeligt kunne tænke sig en mere autoritativ Retsleder end ham. Der stod Respekt om hans Person og om hans Gerning. Gram's Personlighed udstraalede en ejendommelig Charme. Det følsomme, dybt humane Sindelag traadte klart frem bag den ofte kølige og barske Dommermine; den jævne fordringsløse Fremtræden forenedes med en Karakter og en Tænkemaade af sjælden Finhed.
    Landets fornemeste Dommerembede har aldrig haft nogen Indehaver, der med større Styrke og Autoritet end Gram hævdede Domsmagtens Uaf-

 

15 — Svensk Juristtidning 1936.

226 NOTISER.hængighed af de øvrige Statsfaktorer. Han saa i denne Uafhængighed selve Retsstatens Fundament, men for ham var Domsmyndigheden ikke et juridisk Embedsmandsprivilegium: Han var Tilhænger af at drage Lægmanden ind i Domstolen, og han var den første fremtrædende Jurist, der offentlig tog til Orde i Danmark for Indførelsen af en Domsmands-Institution (jfr SvJT 1935 Pag. 498).
    For sin egen Person krævede Dr. Gram intet. Han afslog Ordensdekorationer og ønskede ikke at tiltales med den Excellence-Titel, som hans høje Embede berettigede til. Da han i 1928 trak sig tilbage, skete det i al Stilhed i en Retsferie. Ingen andre end han selv vidste, den Dag han for sidste Gang rejste sig fra sin Præsidentstol, at man ikke mere vilde faa ham at se paa det Dommersæde, som han havde beklædt med saa stor Ære.

Henrik Sachs.