Dödsfall. Vice häradshövdingen Max Wedberg avled 12 febr. 1936. W. vad född 1866 i Linde, Västmanland, och blev 1885 student i Örebro. Han avlade 1888 fil. kand. ex. samt två år senare hovrättsex. 1893 blev han vice häradshövding och tjänstgjorde därefter i Stockholms rådhusrätt. 1898 övergick han till Örebro sparbank såsom ombudsman och blev året därpå även sekreterare och kamrerare hos Örebro läns landsting, vilken befattning han innehade till sin död. (Motsv. notis i h. 2 delvis oriktig.)
    Vice häradshövdingen Karl Ludvig Arnberg avled i Sthm 27 febr. 1936. Född i Frötuna, Sthms län, 1857, avlade han hovrättsex. i Uppsala 1885. Åren 1892—1911 var han amanuens i nedre justitierevisionen och blev 1902 notarie i kammarrätten.
    F. d. landssekreteraren Martin Wilhelm Fahlcrantz avled i Nyköping 5 mars 1936. Han var född i Västerås 1859, avlade hovrättsex. i Uppsala 1888 och utnämndes efter tingstjänstgöring till vice häradshövding 1892. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt och de centrala verken kom han 1894 till Nyköping och blev där 1897 länsnotarie ävensom litterat rådman. År 1906 blev han landssekreterare, i vilket ämbete han kvarstod till 1927.
    Häradshövdingen Ivan Anders Olof Björklund avled 8 mars 1936 under tillfälligt besökt i Sthm. Född i Göteborg 1880, blev han student där 1899, fil. kand. i Uppsala 1901 och jur. kand. därstädes 1908. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1911 i Göta hovrätt, där han 1915 blev assessor och 1920 hovrättsråd. Han utnämndes 1923 till revisionssekreterare och 1929 till häradshövding i Västra Göinge domsaga.
    Kronofogden Carl Harder von Mentzer avled 10 mars 1936 i Värnamo. Han var född i Reftele, Jönköpings län, 1857, avlade hovrättsex. i Lund 1879 och genomgick därefter Alnarps lantbruksinstitut. Vice häradshövding 1884 utnämndes han 1891 till kronofogde i Västbo härad, å vilken post han kvarstod till 1918. Under åren 1902—1919 tillhörde han såsom representant för den för Jönköpings län karakteristiska frireligiösa nykterhetsvänliga högern riksdagens första kammare och insattes under en följd av år i konstitutionsutskottet.
    F. d. häradshövdingen Hugo Warmark avled i Sthm 18 mars 1936. Född i Långelanda, Göteborgs och Bohus län, 1863, blev han student i Göteborg 1882, jur. utr. kand. i Uppsala 1889 och efter tingstjänstgöring vice häradshövding 1891. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1901, blev han hovrättsråd därstädes 1905 och revisionssekreterare 1906. Han uppehöll därefter under avsevärd tid justitiekanslersämbetet. År 1910 blev han häradshövding i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga och kvarstod i detta ämbete till 1930.
    Häradshövdingen Karl Frithiof Mellén avled 20 mars 1936 i Åmål. Han var född i Hova, Älvsborgs län, 1869, blev student i Vänersborg 1888, avlade hovrättsex. i Uppsala 1894 och blev efter tjänstgöring i Göta hovrätt fiskal

NOTISER. 227där 1909. Redan dessförinnan hade han erhållit revisionssekreterarförordnande. År 1911 blev han häradshövding i Tössbo och Vedbo domsaga. Sedan 1929 har han som högerrepresentant tillhört riksdagens första kammare och bl. a. verkat inom konstitutionsutskottet.
    F. d. borgmästaren Johannes August Nilsson avled i Skara 24 mars 1936. Född i Asa, Kronobergs län, 1857, blev han 1881 student i Växjö och avlade 1885 hovrättsex. i Lund. Rådman i Skara 1889, blev han borgmästare där 1912. I Skara hade han ett stort antal allmänna och enskilda uppdrag och var sålunda 1916—23 landstingsman. Från borgmästarämbetet avgick han 1927.