J. O. och M. O. Revisionssekreterarna Nils Ljunggren och Torsten Petersson hava 22 febr. 1936 omvalts till justitie- respektive militieombudsman.Till suppleant för justitieombudsmannen har nyvalts revisionssekreteraren Knut Nissen och till suppleant för militieombudsmannen omvalts byråchefen Sture Centerwall.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 31 jan. 1936 förordnat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet hovrättsrådet Carl Romberg att, efter samråd med lagberedningen, verkställa utredning och avgiva förslag till lagstiftning i syfte att få till stånd betryggande former för pensionering av privatanställda. Chefen för justitiedepartementet bemyndigades samtidigt att utse sakkunniga för att deltaga i överläggningar med utredningsmannen. Romberg har för uppdragets fullgörande beviljats ledighet med vissa inskränkningar från byråchefsämbetet fr. o. m. 1 febr. 1936 tills vidare med assessorn i Svea hovrätt Ivar Strahl såsom vikarie.
    K. M:t har 27 mars 1936 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Kurt Holmgren att fr. o. m. 30 mars 1936 biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag departementschefen till honom överlämnar.
    Sedan 13 jan. 1936 tjänstgör e. fiskalen i Göta hovrätt Bo Beskow å justitiedepartementets lagbyråer.

 

    Finansdepartementet. Sedan K. M:t 28 febr. 1936 beslutat tillsättande av en kommitté med uppdrag att verkställa utredning och avgiva förslag rörande sättet för debitering, uppbörd och indrivning av utskylder samt folkbokföringens ordnande jämte därmed sammanhängande organisatoriska frågor, har chefen för finansdepartementet jämlikt samma dag erhållet bemyndigande förordnat ledamöter i kommittén och därvid till ordförande utsett borgmästaren Thorwald Bergquist.
    K. M:t har 6 mars 1936 förordnat sekreteraren vid riksbankens huvudkontor i Stockholm, fil. dr, jur. kand. Dag Hammarskjöld att tills vidare t. o. m. 30 juni 1936 vara statssekreterare i finansdepartementet.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 11 jan. 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, utsett vattenrättsdomaren greve Hugo Hamilton att — så vitt angår frågor av juridisk och övervägande vattenrättslig natur — deltaga i den inom departementet genom särskilda tillkallade utredningsmän pågående utredningen rörande den med understöd av statsmedel bedrivna avdiknings- och täckdikningsverksamheten samt därmed sammanhängande spörsmål. Såsom sekreterare vid utredningen tjänstgör assessorn i Svea hovrätt Nils Graf ström.
    Chefen för jordbruksdepartementet har vidare 21 febr. 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, tillkallat t. f. byråchefen för lagärenden i socialdepartementet revisionssekreteraren Konrad Persson att verkställa utredning och avgiva förslag ang. åtgärder till förbättring av lantarbetarnas löneställning, varjämte sakkunniga tillkallats att med utredningsmannen deltaga i överläggningar. Såsom sekreterare vid utredningen tjänstgör e. fiskalen i Svea hovrätt Erik Alexanderson.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 mars 1936 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 april 1936 utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Sven Nyström, Konrad Persson och Mauritz Wijnbladh, med förklaring tillika, be-

228 NOTISER.träffande Persson och Wijnbladh, att utnämningen icke skulle föranleda rubbning i meddelade förordnanden för den förre att t. v. uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i socialdepartementet och för den senare att vara ledamot i lagberedningen.