LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

1935

Sept. 5 Förslag till lag om skuldebrev m. m. Föredragande:                                                    utnämndejustitierådet F. Sterzel.

Sept. 19 Förslag till konvention mellan Sverige och Schweizom erkännande och                verkställighet av domar och skiljedomar samt förslag till lag om                            erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz.                            Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.

Okt. 30 Förslag till lag om avbrytande av havandeskap m. m. Föredragande:                      hovrättsassessorn Maths Heüman.

1936

Jan. 7 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 april 1927                             om dödande av förkommen handling (sammanhänger med förslaget till                lag om skuldebrev m. m.). Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Jan. 17 Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 4 och 73 §§ vattenlagen                      (ang. protokollföring m. m.). Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.

240 LAGRÅDET.Jan. 17 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 7 §§ lagen d. 15 juni 1928 ang.                    handel med utsädesvaror. Föredragande: hovrättsassessorn Bertil                        Fallenius. (Jordbr. dep.)

Jan. 22 Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m.                                         Föredragande: hovrättsassessorn Erik Hagbergh.

Jan. 31 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 3 juni 1932                               med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden               m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Einar Anderberg.

Febr. 3 Förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ skogsvårdslagen d. 15               juni 1923; 2) lag ang. ändring i lagen d. 14 juni 1907 om servitut.                           Föredragande: hovrättsassessorn Bertil Fallenius. (Jordbr. dep.)

Febr. 3 Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § lagen d. 27 juni 1902                                   ang. verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran m.                   fl. följdförfattningar till omorganisationen av                                                               landsfogdebefattningarna. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.

Febr. 5 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932                                     om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande:                                 lagbyråchefen Carl Romberg.

Febr. 6 Förslag till lag ang. rätt för Konungen att i vissa fall förordna                                   om kreditspärr. Föredragande: hovrättsassessorn Claes Johanson.                       (Fin.dep.)

Febr. 14 Förslag till lag om arbetstiden i automatiska fönsterglasbruk m. m.                       Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg. (Soc. dep.)

Febr. 19 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 32 § lagen d. 7 juni 1934                                om allmänna vägar. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.

Febr. 25 Förslag till lag om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter.                                     Föredragande: revisionssekreteraren Ove Hesselgren. (Soc. dep.)

Febr. 27 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917                             om fastighetsbildningistad m. m. (sammanhänger med överförande av                 tillsynen över fastighetsregistreringen till lantmäteristyrelsen och                         upphörande med förandet av jordeboken utom såvitt angår vissa                           räntor och avgälder). Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.

Febr. 27 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934                                   om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till                       utlandet m. m. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.                     (Hand. dep.)

Mars 5 Förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 26 kap. 15 §, 27 kap. 11 och 15 §§               samt 30 kap. 45 § rättegångsbalken m. m. (avser muntliga förhör i                         hovrätt). Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.

Mars 6 Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.                                     (avser avskaffande av påföljd enligt 2 kap. 19 § SL m. m.).                                         Föredragande: hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschöld.

Mars 9 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916                             om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: hovrättsassessorn                 Enar Eckerberg. (Soc. dep.)

Mars 9 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1929                             om försäkring för vissa yrkessjukdomar.                                                                       Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg. (Soc. dep.)

Mars 9 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 14 § 3 mom. lagen d. 29 juni 1912               om arbetarskydd. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg.                     (Soc. dep.)

Mars 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 6, 7, 8, 13, 29, 40 och 42 §§ lagen                   d. 28 juni 1935 om folkpensionering (avser införande av                                           dyrortsgradering av tilläggspensionerna). Föredragande: förste                             revisorn Teodor Askelöf. (Soc. dep.)

Mars 9 Förslag till lag om ändrad lydelse av 75 § stadsplanelagen d. 29 maj                       1931. Föredragande: magistratssekreterären W. H. Wistrand.

Mars 26 Förslag till lantarbetstidslag. Föredragande: lagbyråchefen Konrad                       Persson. (Soc. dep.)