SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1935.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

 

G u l d k l a u s u l m å l e t. Svea hovrätts protokoll i mål mellan försäkringsaktiebolaget Skandia och Riksgäldskontoret ang. tillämpningen av guldklausulen i Svenska statens dollarobligationer av år 1924. Sthm. Nord. bokh. 335 s. Kr. 6.00. (SvJT 1935 s. 162.)
Heimer, Einar Henrik. Svensk rättsvetenskap. 3. Rättsvetenskapens officiella representanter såsom hinder för rättsvetenskapens framåtskridande. Lund. Förf. 32 s. Kr. 3.00.
Herbert, A. P. Det oheliga äkta ståndet. Sthm. Norstedt. 433 s. Kr. 6.75. Övers. fr. eng. (SvJT 1935 s. 279).
Herlitz, Nils. Medborgaren och staten. Sthm. Norstedt. 160 s. Kr. 3.50. (SvJT 1936 s. 199.)
Holmbäck, Åke. Lag och rätt. Rättsförhållanden mellan enskilda. Brott och straff. Rättegång. Sthm. Tiden. 190 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 16. (SvJT 1935 s. 160.)
Kindmark, Thorild, & Hedenstedt, Arvid. Affärsjuridisk uppslagsbok. En orientering i rättsliga ochbanktekniska spörsmål. Lund. Gleerup. 146 s. Kr. 3.00.
Lundstedt, A. V. Resning i Högbroforsmålet. Ansökan å Torsten Kreugers vägnar författad och ingiven. Sthm. Centraltr. 62 s. (SvJT 1936 s. 200.)
Minnesskrift utgiven av Stockholms högskolas studentkår vid invigningen av dess kårhus d. 6 dec. 1935. Sthm. Idun. 368 s. Kr. 5.00. (SvJT 1936 s. 197.)
Simons, Walter. Religion och rätt. Övers. Upps. 195 s. Kr. 3.50. (SvJT 1936 s. 203.)
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställningutg. enligt beslut av 1926 års riksdag. Sthm. Victor Petterson. Avd. 1, Bd 2, Avd. 2, Bd 10, 16 och 17.
Vannérus, Allan. Den bästa staten och andra statsvetenskapliga småavhandlingar. Sthm. Bonnier 240 s. Kr. 5.50.

 

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSKRÄTT.

 

Almquist, Jan Eric. Studier rörande Senatus consultum Macedonianum. 1. Upps. Lundequistska bokh. 134 s. Kr. 4.00. — Upps. univ. årsskr. 14.
Bendz, Gunnar. Göta hovrätt genom seklerna. Sthm. Norstedt. 250 s.Kr. 10.00. (SvJT 1936 s. 96.)
Berg, Tor. Riksdagens utveckling under den äldre Vasatiden, 1521—1592. 373 s. Kr. 9.50. — Sveriges riksdag. Avd. 1, Bd 2.
Edén, Nils. Den svenska riksdagen under femhundra år. Sthm. Norstedt. 332 s. Kr. 3.50.
Kungl. Maj:ts kanslis historia. D. 1. Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840. Av OSCAR WIESSELGREN, NILS FORSSELL, ARNE MUNTHE, ARNE FORSSELL och RAGNAR LILJEDAHLUpps. Almqv. & Wiks. 374 s. Kr. 6.00.
Kyrkoordningsförslaget av år 1608. Utg. med inledn. av G. C. Piltz. Lund. Gleerup. 233 s. Kr. 6.00. — Skrifter utg. av

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelsehava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner, kalendrar och tidskrifter.

276 IVAR AGGE.K u n g l.  h u m a n i s t i s k a  v e t e n s k a p s s a m f u n d e t  i  L u n d. 19.
Levander, Lars. Landsväg, krog och marknad. Sthm. Åhlén & Söner.218 s. Kr. 5.00.
Staf, Nils. Marknad och möte. Studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland till Gustav II Adolfs tid. Akad. avh. Sthm. Seelig. 387 s. Kr. 8.00.
Sundberg, Emil. Tranebergsmysteriet. En släkttragedi från början av 1800-talet historiskt belyst. Sthm. Norstedt. 95 s. Kr. 2.25. (SvJT 1935 s. 274.)
U t r i k e s f ö r v a l t n i n g e n s , D e n  s v e n s k a , h i s t o r i a. Av SVEN TUNBERG, CARL-FREDRIK PALMSTIERNA, ARNE MUNTHE, ARNE FORSSELL, TORSTEN GIHL och NILS G. WOLLIN. Uops. Almqv. & Wicks. 548 s. Kr. 10.00.
Wedberg, Birger. Tärningkast om liv och död. Rättshistoriska skisser. Sthm. Norstedt. 294 s. Kr. 6.50. (SvJT 1935 s. 470.)

 

CIVILRÄTT.

 

Bennich, Lars. Ersättning för sveda och värk samt framtida men enligt rättspraxis. Sthm. 155 s.Kr. 5.00. — Föreningen för gemensamt lagenligt trafikförsäkringsansvar. Publikat. 1. (SvJT 1935 s. 270.)
Karlgren, Hjalmar. Studier i allmän avtalsrätt. Lund. Lindstedts univ. bokh. 259 s. Kr. 6.00.
L a g  o m  a r b e t s a v t a l. Redogörelse för det av kommittén ang.privatanställda utarb. förslagetsamt Landssekretariatets yttrandeöver detsamma. Sthm. Tiden. 66s. Kr. 0.50. — Landsorganisationens skriftserie. 40.
Lundstedt, A. V. Föreläsningar övervalda delar av obligationsrätten.4. Grundlinjer i skadeståndsrätten. D 1. Culpa-regeln. Upps.Norblads bokh. 208 s. Kr. 4.50.(SvJT 1935 s. 575.)
Nial, Håkan. Aktiebolagsrättsliga studier. Röstavtal. Enmansbolag och dotterbolag. Fusion. Sthm. Seelig. 203 s. Kr. 8.00.
Reuterskiöld, C. A. »Tredjemanslagen.» Några synpunkter. Upps. Almqv. & Wiks. 23 s. Kr. 1.00.
Stenbeck, E. Förmyndare och godemän enligt förmynderskapslagen. En handledning jämte formulär. 3:e uppl. Sthm. Norstedt. 141 s. Kr. 2.75.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Nordin, John. Olycksfallsskada och sjukdom. Teori och praxis vid bedömande av frågor rörande samband mellan olycksfall och sjukdom. Upps. Almqv. & Wiks. 1111 s. Kr. 25.00. (SvJT 1935 s. 272.)
Nyström, Erik. Till frågan om expropriationsnämnds uppskattning av skada genom elektriska kraftledningars framdragande, särskilt genom skogsmark. Sthm. Fritze. 16 s. Kr. 1.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikat. 278.
Sjölagen och sjömanslagen jämte sjöarbetstidslagen och andra tillhörande specialförfattningar utg. av C. O. HILJDING och A. J. E. Ripe. 3:e uppl. Sthm Seelig. 785 s. Kr. 16.00.
Thulin, Gabriel. Om mantalet. 2. Sthm. Norstedt. 186 s. Kr. 4.00. (SvJT 1936 s. 101.)


STRAFFRÄTT M. M.


Captivus. Det stora fängelset. En vidräkning med modern fångvård. Sthm. Wahlstr. & Widstr. 329 s. Kr. 6.50.
Haugard, Holger. Om brottet, brottslingen och hans gripande. Sthm. Seelig. 45 s. Kr. 1.00.
Kinberg, Olof. Varför bli människor brottsliga? Kriminalpsykologisk studie. Sthm. Natur och kultur. 134 s. Kr. 3.25. (SvJT 1935 s. 568.)
Schlyter, Karl. Avfolka fängelserna! Bilaga: Utdrag ur statsrådsprotokollet. Sthm. Tiden. 30 s. Kr. 0. 65.
Stjernberg, Nils. Kriminalpolitik. Studier till den svenska strafflagsreformen. 2:a väsentligt utvidg. uppl. Upps. Almqv. & Wiks. 313 s. Kr. 8.00. (SvJT 1936 s. 205.)
Wijkmark, Eric. Alkoholen och brottsligheten. Ny, genomsedd uppl. Sthm. O. Eklund. 28 s.Kr. 0.50. — Skrifter utg. av Sv. sällsk. för nykterhet och folkuppfostran.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1935. 277Österberg, Karl-Erik. Polisteknisk skissering. Sthm. Nord. Kriminaltekn. Tidskr. 64 s. + 7 bil. Kr. 3.00.

 

PROCESSRÄTT.

 

Ekdahl, Curt. Om fordran i konkurs. Sthm. Norstedt. 346 s. Kr. 9.50. (SvJT 1936 s. 102.)
Engströmer, Thore. Några anmärkningar rörande de processuella rättsmedlen. Upps. Lundequistska bokh. 22 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. 1. (SvJT 1935 s. 275.)
Engströmer, Thore. Das schwedische Prozesswesen. Upps. Lundequistska bokh. 14 s. Kr. 0.50. — Upps. univ. årsskr. 11.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2:6. H. 1. (Omfattar en avdelning av läran om domen; till en huvuddel angår framställningen omröstning och röstberäkning.) Lund. Gleerup. S. 1135—1225. Kr. 3.00.

 

STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Alexanderson, Nils. Justitieombudsmannen. Militieombudsmannen.Tryckfrihetskommittén. — Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 16. S. 1—238. Kr. 11.00 (för hela bandet).
Biörklund, G. Våra trafikförordningar jämte förklaringar och rättsfall. Sthm. Bröd. Johansons boktr. 232 s. Kr. 4.75. (SvJT 1935 s. 161.)
Hesslén, Gunnar. Riksdagens revisorer. — Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 16. S. 239—417. Kr. 11.00 (för hela bandet).
Lindberg, Knut. En livsfråga för vår svenska kyrka. Sthm. Norstedt. 60 s. Kr. 1.25.
Lindman, Sven. Parlamentarismens införande i Finlands statsförfattning. Upps. Almqv. & Wiks. 85 s. Kr. 1.50. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga fören. i Uppsala. 5.
Olsson, John. Sveriges kommunalstyrelse jämte en översikt av statens styrelse och förvaltning. Sthm. Fritze. 253 s. Kr. 4.90.
Reuterskiöld, C. A. Riksdagssessioner och kammarplena efter 1866.— Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 10. — S. 1—237. Kr. 14.50 (för hela bandet).
Ruus, Roland. Uppslagsbok till skattelagarna. Sthm. A. V. Carlson. 176 s. Kr. 3.75.
S t a t s r å d ,  D e   n o r d i s k a  l ä n d e r n a s. Studier över deras sociala sammansättning. Utarb. inom seminariet för statskunskap i Uppsala. Upps. Almqv. & Wiks. 234 s. Kr. 4.25. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga fören. i Uppsala. 4.
Thermcenius, Edvard. Riksdagspartierna. 297 s. Kr. 8.50. — Sverigesriksdag. Avd. 2, Bd 17.
Thulin, Einar J:son. Sammanjämkningar och gemensam votering. Sveriges riksdag. Avd. 2, Bd 10.S. 239—549. Kr. 14.50 (för helabandet).
Welinder, Carsten. Kommunala avgifter i de svenska städernas hushållning, särskilt med hänsyn till den kommunala affärsverksamheten. Akad. avh. Lund. Gleerup. 379 s. Kr. 10.00.
Wetterberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. Suppl. till 3:e uppl. Lund. Håkan Ohlssons boktr. 309 s. Kr. 6.00.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

N a t i o n e r n a s  f ö r b u n d s  församlings femtonde ordinarie årsmöte ävensom förhandlingarna vid urtima förbundsförsamlingen och nedrustningskonferensen i Genève1934. Sthm. Fritze. 178 s. Kr. 3.00.
— Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.
N a t i o n e r n a s  f ö r b u n d s organisation och verksamhet. 2:a bearb. uppl. Sthm. Fritze. 45 s. Kr. 0.50.
Staël von Holstein, Lage. Abyssinskakonflikten. Neutrala betraktelser. Sthm. Seelig. 58 s. Kr. 2.00.