UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1935.1

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIKM. M.

 

Bache, N. H. Retsstat eller Ministerialvælde. UfR s. 52—54.
Bentzon, Viggo. En retsregelbelysende Sag. UfR s. 249—261.
Carlson, B. C. Rättsvärlden och verkligheten. DL s. 449—457.
Dennemark, Sigurd. Juristutbildningen i Frankrike. SvJT s. 591—594.
Romberg, Carl. Lagstiftningsfrågor vid 1935 års riksdag. SvJT s. 579—585.
Sachs, Poul Mikael. Til Etikkens og Retslærens Problemer. TfR s. 209—220.
Undén, Östen. Neutralitetsskydd vid ekonomiska konflikter. TfR s. 309—318.

 

RÄTTSHISTORIA.

 

Adlers, Åke. Planerna att återförena kammarrevisionen med kammarkollegiet 1791—92. ST s. 415—449.
Almquist, Jan Eric. Om odalgruvor, odalfält och odalutmål ur rättslig synpunkt. Jernkontorets annalers. 197—215.
Bendz, Gunnar. Göta hovrätt 300 år. Minnestal. SvJT s. 523—530.
Edling, Nils. Från höga nämnden till Svea hovrätt. SvJT s. 350—353.
af Hällström, Erik. 1734 års lag och Finland. JFFT s. 13—30.
Rudelius, Karl-Elof. Författningsfrågan i de förenade deputationerna 1769. ST s. 331—365.
Thulin, Gabriel. 1734 år lags 200 årsjubileum. NAT s. 68—71.
Wedberg, Birger. 1634 års regeringsform och 1734 års lag. Tal å Svenska akademiens högtidsdag den 20 dec. 1934. SvJT s. 1—10.

 

FÖRMÖGENHETSRÄTT.

 

Aas, Eilif. Bidrag til læren om remburs med særlig henblikk på engelsk rett. TfR s. 160—208.
Augdahl, Per. Om eksklusjon av selskapsmedlemmer. NR s. 209—217.
Bergelmer, Einar. Om formulering av gravationsbevis. SvJT s. 167—171.
Ang. samma ämne RUBEX LJUNG WALDH s. 489—492.
Bergquist, Th. Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev. SSpT s. 530—536.
Björnbom, Märta. Några spörsmål rörande avbetalningsköp. TfR s. 135—159.
Cavonius, Einar. Stadsfullmäktiges beslut såsom grund för privaträttsliga rättshandlingar. JFFT s. 173—186.
Cederstrand, Olof. Försummelse att söka lagfart m. m. SvJT s. 75—80.
Dahl, Dagfinn. Trøstepenger. (Ersättning för ideell skada.) NFT s. 513—527.
Fredenberg, Gösta. Ett Kreugermål. DL s. 384—390.
Gestrin, Lars. Till frågan om panthavares ansvar. JFFT s. 251—264.
Godenhielm, Bertil. Till frågan om köpares rätt till prisavdrag. JFFT s. 41—59.

 

1 Förkortningar: ASJG = Acta scandinavica juris gentium. — DL = Defensor legis.— JFFT = Tidskrift utg. av Juridiska föreningen i Finland. — JT = Juridisk Tidsskriftudg. af N. Cohn. — NAT = Nordisk Administrativt Tidsskrift. — ND = Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender. — NFT = Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR = Nordiskt industriellt rättsskydd. — NR = Norsk Retstidende. — NT = Nordisk Tidskrift. —NTfIR = Nordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfS = Nordisk Tidsskrift for Strafferet. — ST = Statsvetenskaplig Tidskrift. — SSkT = Svensk skattetidning. — SSpT == Svensk sparbankstidskrift. — SvStT = Svenska Stadsförbundets tidskrift. — So & HR = Sø- & Handelsrets Tidende. — TfR = Tidsskrift for Rettsvidenskap. — TSA =Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR = Ugeskrift for Retsvæsen. — Fr. o. m. denna årgång upptagas jämväl artiklar från SvJT i denna översikt.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1935. 279Ang. samma ämne TORSTEN NILSSON s. 59—61, ERIK AF HÄLLSTRÖM s. 61—72, LAURI CEDERBERG s. 72—73, ILMARI  CASELIUS s. 73 och Y. J. HAKULINEN s. 187—198.
Guldbrandsen, B. N. Erstatning til Passagerer i Motorkøretøjer. NFTs. 79—92.
Hansson, Michael. Bileierens ansvar. NR s. 170—172.
Harbek, Ole F. Ny norsk lov om tinglysing. SvJT s. 501—503.
Holmboe, Stub. Utkast til lov om gjeldsbrev. Bør muntlige fordringer kunne pantsettes? NR s. 545—549.
Hörstadius, Ejnar. Om bestämmande av ersättning för kroppsskada enligt svensk rätt. SvJT s. 11—56.
Hörstadius, Ejnar. Om ersättning för förlust av försörjare enligt svensk rätt. SvJT s. 242—263.
Knox, John. Paataleret med Hensyntil Servituter. UfR s. 241—244.
Kruse, Vinding. Om Overdragelse af Løsøre. UfR s. 113—144.
Kruse, Vinding. Fra Servitutspraksis og Retsanmærkningspraksis. UfR s. 265—276, 335—336.
Ang. samma ämne NIELS ANDERSEN s. 313—314 och A. OSTENFELD s. 318—320.
Larsen, Egon. Grundprioritet kontra Bvggelaanspant. UfR s. 25—39.
Ang. samma ämne JUL. SØE, s. 67—69.
Lindebrække, Sjur. Adekvat aarsakssammenheng som betingelse for ansvar efter motorvognlovens § 30. NR s. 161—169.
Malmström, Åke. Personligt betalningsansvar för intecknat skuldebrev. SvJT s. 484—489.
Olivecrona, K. Lagstiftning om borttagande av inteckningsförnyelserna och vad därmed sammanhänger samt om relaxation av inteckningar. SSpT s. 924—934.
P[etäys], O[nni]. Frågor rörande skuldebrev; ogiltighetsgrunder och godtrosskydd, legitimation, vindikation. DL s. 47—59.
Rosander, Edgar. Några allmänna reflexioner om det s. k. ägarhypoteket och dess betydelse för sparbankernas rörelse. SSpT s. 860—869.
Schedin, Arne. Om utdömande av ränta på ränta. SvJT s. 492—495.
Schjødt, Finn R. Kan ihendehaverobligasjoner utstedes fritt? NR s.1—7.
Ang. samma ämne SJUR LINDEBRÆKKE s. 113—117.
Sjögren, H. Några ord om expropriations och vissa andra rättsåtgärders inverkan på inteckning. SSpT s. 20—24.
Ussing, Henry. Eksstinktionsbetingelserne ved Omsætningspapirer. UfR s. 73—80.
Ussing, Henry. Nordisk Gældsbrevslovgivning. UfR s. 153—159.
Ussing, Henry. Erstatningsrettens Udvikling og Forsikringsaftalelovens § 25. UfR s. 185—198.
Ang. samma ämne N. H. BACHE s. 233—239.
Westring, Claes. Guldklausulen i amerikansk rätt. SvJT s. 295—303.
Wikander, Hugo, Det järnvägsrättsliga fraktavtalet. SvJT s. 383—386.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

 

Arnholm, Carl Jacob. Arveloven i nutidsbelysning. TfR s. 119—134.
Borum, O. A. Om adoptivbarnets Arveret i Konkurrence med Livsarving og Ægtefælle. UfR s. 306—313.
Cohen, Jul. L. De nye Lovforslagom Børns Retsstilling. UfR s. 70—72.
Frost, J. L. Kan den førstafdøde Ægtefælles Kreditorer tilegne sigden Andel i den længstlevende Ægtefælles Nettobodel, som kommer til Udbetaling ved Førstafdødes Død? UfR s 297—305.
Guldberg, Harry. Den svenska lagstiftningen om boutredning och arvskifte. TfR s. 288—308.
Gøtzsche, A. Blodtypebestemmelser i Paternitetssager. UfR s. 167—168, 200.
Ang. samma ämne J. L. COHEN s. 199—200.
Harbou, Niels. Om Kreditorforfølgning i Arv i uskiftet Bo. UfR s. 41—45.
Jacobsen, J. Hartvig. Skifteretsspørgsmaal. UfR s. 321—334.
Lind, Erik. Danskt lagförslag ang.

280 ERIK ALEXANDERSON.utomäktenskapliga barn m. m. SvJT s. 391—395.
Nielsen, Kai. § 13 i Lov om Ægtefællers Arveret og uskiftetBo. UfR s. 176—179.
Rudbeck, A. De nye Lovforslag om Børn udenfor Ægteskab m. m. UfR s. 55—63.
Torkild-Hansen, Carl. Betragtninger over Arveretten i det moderne Samfund. UfR s. 201—216.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Ameln, Henrik. Sammenstøtsansvarsopgjør. ND s. 241—249.
Avelius, Nils E. En översikt över brittiskt patentväsen. NIR s. 24—41.
Bache, N. H. Pantsatte Livsforsikringer. UfR s. 65—67.
Bache, N. H. Nogle Spørgsmaal vedrørende gensidige Forsikringsselskaber. UfRs. 291—294.
Berggren, Martin. Förslaget till ny varumärkeslag i Finland. NIR s.16—23.
Christensen, Knud. Sammenligninger mellem skandinavisk og tysk Forsikringsret. NFT s. 463—470.
Dahl, Dagfinn. Et problem i ansvarsforsikring. NFT s. 1—9.
Eberstein, Gösta. Om medgivande att använda namn, firma och varumärke. NIR s. 145—158.
Ehlers, Hans. Bevisbyrden i sjøforsikringsrett. ND s. 417—419.
Eriksson, Edv. På vilket sätt kan en effektivare tillämpning av lagen om illojal konkurrens åstadkommas? NIR s. 91—97.
Ernberg, Albert. Rättsliga synpunkter beträffande gemensam brandmur. ST s. 134—158, 201—216.
Finnilä, Erik. Deskriptivitetsspörsmålet i ordmärkeslagstiftningen. JFFT s. 371—380.
Hasselrot, Per. Något om sjöförsäkring. NFT s. 32—42.
Hasselrot, Per. Några drag av sjörättsinstitutet gemensamt haveri. NFT s. 231—237.
Hasselrot, Per. Om dispache och dispachörsväsen. NFT s. 507—512.
Hude, Chas. Nogle Bemærkninger om Udøvelsesbestemmelserne i den danske Patentlov. NIR s. 159—162.
Ignatius, Kaarlo. För vilket belopp skall försäkringsgivaren ansvara enligt prorataregeln i § 6 i lagen om försäkringsavtal, om han pågrund av oriktig uppgift icke tagit återförsäkring eller tagit sådan på mindre belopp än han med kännedom om rätta förhållandet hade tagit? NFT s. 393—401.
Jantzen, Johs. Frakt og alle betingelser ifölge certeparti. ND s 273—304. (Jfr ASJG s. 116—141.)
Jantzen, Johs. Skibsforsinkelser for reisen. Spredte bemerkninger. ND s. 339—353.
Kalliala, Kaarlo. Försäkringsavtalet och reformeringen av olycksfallsförsäkringslagstiftningen i Finland. NFT s. 23—31.
Kofoed, O. B. Lov om Skadesforsikringsvirksomhed m. v. af 2. Maj 1934. NFT s. 179—204.
Lorenzen, Einar. En Ingeniørs Syn paa Opfindere og Patenter NIR s. 10—15.
Sandegren, Erik. Om aktiebolagsfirma enligt svensk rätt. NIR s. 1—9.
Simonsen, Peter. Om dødfrakt. ND s. 369—381.
Steenstrup, Chr. Frakten — Kollisjonsansvaret — i norsk, dansk og svensk sjøforsikring. NFT s. 43—54.
Strandgaard, Knud. Sørettens Internationalisering. NTfIR s. 144—154. (Jfr ASJG s. 85—95.)
Strandgaard, Knud. Om liggedagsfordringer. Sø&HR s. 10—16.
Thorbjørnsen, Kr. Første bergersrett. ND s. 129—144.
Thorbjørnsen, Kr. Rederansvar og bergelønn. ND s. 401—406.
Ussing, Henry. Oslo Byrets Dom i Ocean-Sagen. Bemærkninger til Dommen. UfR s. 1—7.
Walin, Gösta. Trafikförsäkringen reformeras? SvJT s. 477—483. (Jfr 1936 s. 117.)
von Zweigbergk, Åke. Londonkonferensen 1934 för industriellt rättsskydd och de nordiska länderna. NIR s. 98—107.
Øvergaard, J. Disposisjoner over livspolisen og rettsforfølgning i forsikringskravet. NFT s. 157—178.

 

STRAFFRÄTT.

 

Andresen, Karl A. Et tilfelle av anonymografi. NTfS s. 3—18.
Arnórsson, Einar. Den ny islandske

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1935. 281Lov om Afbrydelse af Svangerskab m. m. TfR s. 237—264.
Bergendal, Erik. Några synpunkter till frågan om styrelseledamöters i aktiebolag ansvarighet för oordentlig bokföring. SvJT s. 133—145.
Bergendal, Erik. Några frågor ang. trolöshet mot huvudman, penningförskingring och förskingring. SvJT s. 531—567.
Brück, Sture. Sovjet-Rysslands straffrätt. SvJT s. 85—94.
Brück, Sture. Tillämpningen av straffbudetmot lekmäns utövning av läkarkonsten. SvJT s. 336—349.
Eriksson, G. A. Lagstiftning ang. sterilisering. SvJT s. 164—166.
Ernberg, Sven. Den administrativa tillämpningen av dagsbotssystemet. SvJT s. 171—177.
Goll, Aug. För vilka förbrytare är ungdomsfängelset avsett? SvJT s. 377—383.
Gramatica, Filippo. Subjektiv straffrätt. JFFT s. 31—40.
Granfelt, O. Hj. Straffverkställigheten. JFFT s. 309—370.
Haack, O. Ny dansk Lov om Sterilisation og Kastration. NTfS s. 256—263.
Heide-Jørgensen, G. Den nye Straffelov i Praksis. UfR s. 9—21.
Holm, H. H. Om Strafforældelse i Sammenstødstilfælde. UfR s. 277—280.
Ang. samma ämne ADAM JACOBI, s. 281—288.
Honkasalo, Brynolf. Finlands nya lagförslag angående sterilisering. NTfS s. 114—127.
Kinberg, Olof. Ungdomsbrottsligheten. SvJT s. 113—132.
Lassen, Bengt. Dansk praxis betr. rattfylleri. SvJT s. 589—591.
Nissen, Hartvig. Senere tiders fremskridt i norsk fengselsvesen. NTfS s. 133—144.
Nyman, Hjalmar. Svenskt lagförslag om ungdomsfängelse. NTfS s. 249—255.
Nyman, Hjalmar. Svenskt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap. NTfS s. 264—268.
Popp-Madsen, C. Om Sagsøgtes Adgang till Sandhedsbevis i Ærefornærmelsessager. TfR s. 265—287.
Sachs, P. M. Politiske Forbrydelser. JT s. 97—102.
Sand, Knud. Den danske Sterilisationslov af 1. Juni 1929 og dens Resultater, med Overvejelser om Lovens Revision. NTfS s. 31—86.
Scheel, Herman. Om ideell konkurrens av strafbare handlinger efter gjældende norsk ret. TfR s. 1—42.
Schrøder, George E. En Analyse af Exhibitionisme, belyst ved et Tilfælde hos en Kvinde og et hos en Mand. NTfS s. 169—194.
Thomsen, Oluf. Sterilisering med racehygiejnisk formål. NT s. 115—123.
Volquartz. Om unge Cyklister. UfR s. 288—291.

 

PROCESSRÄTT.

 

Arvelo, A. P. Om ådömande avstraff i mindre brottmål i Finland. NTfS s. 128—132.
Forssman, Axel. Ett advokatstånd. DL s. 94—100.
Frost, J. L. Alternativt Opraab ved Tvangsauktion over faste Ejendomme som Følge af forskellig Prioritering af saadanne. UfR s. 169—176.
Hellquist, C. G. Ändrade regler om tid för doms avkunnande. SvJT s. 290—295.
von Holstein, Huno. Retsstenografer. UfR s. 244—246.
Ang. samma ämne AAGE HASTRUP s. 336—337.
Hurwitz, Stephan. Ny Ankeordning i Norge. UfR s. 217—225.
Krabbe, Oluf H. Om privat Paatale af Straffesager. NTfS s. 19—30.
Kramer, I. Biträdesfrågan i domsagorna. SvJT s. 80—83, jfr s. 387.
Lassenius, Tor-Erik. Räfst med ohederligheten. DL s. 140—146.
Leche, Ernst. Domsagostadgans slutliga ikraftträdande m. m. SvJT s. 387—390.
Lindell, Ingvar. Oriktig tillämpning av lagen om fri rättegång. SvJT s. 83—84.
Lundqvist, Carl. Några exempel från advokatsammanslutningars upplysnings- och vägledande verksamhet (responsaverksamhet), särskilt med hänsyn till begreppet god advokatsed. TSA s. 6—23.
Olivecrona, Karl. Verkan av exekutiv auktion å fast egendom före 1914. SvJT s. 585—587.
Palmgren, Bo. Den nordiska kon-

282 ERIK ALEXANDERSON.kurskonventionen. JFFT s. 133—172.
Persson, Wilh. Parts skyldighet att ersätta statsverket enligt lagen om fri rättegång. SvJT s. 587—589.
Rosander, Edgar. Om verkställighet av lagsökningsutslag. SSpT s. 840—859.
Sachs, Henrik. Lægmænd i Retsplejen. SvJT s. 498—501.
Schjelderup, F. Forslaget til en endelig instans- og ankeordning for den norske civilprosess. SvJT s. 225—241.
Topsøe-Jensen, V. Den faste Voldgiftsret gennem 25 Aar. UfR s. 81—109.
Ussing, Elisa. Nævninger og Forbrydelser mod Børn. UfR s. 226—227.
Wallén, Gunnar. Till frågan om utmätningsmans rätt att pröva kvittningsförutsättningar. JFFT s. 399—408.

 

STATSRÄTT.

 

Augdahl, Per. Nogen bemerkninger om grunnlovens § 97 og § 105. NR s. 33—37.
Cederström, Bror Gösta. Författningsutvecklingen i Österrike 1920—1934. ST s. 97—123.
Gihl, Torsten. Utrikesärendenas konseljbehandling enligt 1809 års regeringsform. ST s. 1—18.
Hagström, Bertil. Kommunala handlingars offentlighet. SvStT s. 89—96.
Kerlitz, Nils. Sveriges riksdag. NAT s. 174—192.
Håstad, Elis. Den schweiziske generalen. En statsrättslig och politisk undersökning. ST s. 297—330.
Johansson, Karl-Axel. Den engelska överhusfrågan efter 1911. ST s. 19—43.
Simonsen, Johs. Om Generhvervelse af dansk Statsborgerret. UfR s. 227—231.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

Andersen, Poul. Om Tjenestemændenes Ytringsfrihed. NAT s. 193—209.
Hafström, Gerhard G:son. Till universitetsfrågan i Finland. NAT s. 53—59.
Ang. samma ämne ERIK AF HÄLLSTRÖM s. 60—62 och E. HIITONEN s. 63.
Ignatius, Gustaf. Om statens tillsyn genom centralförvaltningen och länsstyrelserna över kommunernasfinanser. NAT s. 305—324.
Illum, Knud. Et Bidrag til Læren om det Offentliges og dets Tjenestemænds Erstatningsansvar efter dansk Ret. TfR s. 43—118.
Lundh, Henrik. Tvister i offentligetjeneste forhold og tjenestemennsforhandlingsrett. NAT s. 226—250.
Sjöholm, Erik. Äro förtidspensionsreglerna i polislöneförordningen tvingande? SvStT s. 349—353.
Sundberg, Halvar G. F. Förvaltningen och rättssäkerheten. SvJT s. 321—335.
Sundberg, Halvar G. F. W. C.-avgifterna ur rättslig synpunkt. SvStT s. 20—29.
Sundberg, Halvar G. F. Statsbidragssystemet i svensk förvaltning. NAT s. 349—374.
Thulin, Gabriel. Disciplinär bestraffning av kommunala befattningshavare. NAT s. 142—144.
Thulin, Olof. Åtgärder mot statsfientlig verksamhet av i allmän tjänst anställda. NAT s. 131—137.
Törngren, Eric. Landsrättsförlagda städers tingshusbyggnadsskyldighet. SvStT s. 357—361.

 

FINANSRÄTT.

 

Eberstein, Gösta. Taxeringsvärdena och arvsbeskattningen. SvJT s. 447—458, jfr 1936 s. 114.
Hedelius, Erik. Om privaträttsliga fonder som särskilda subjekt vid inkomstbeskattning. SSkT s. 242 249.
Karikoski, W. Det nya förslaget till skattelag, sett ur försäkringsbolagens synpunkt. NFT s. 205—215.
Kuylenstierna, Carl W. U. Om principerna för inkomst- och förmögenhetsbeskattning av livförsäkringar. SSkT s. 223—241.
Kuylenstierna, Carl W. U. En redogörelse för Kungl. Maj:ts förslag till riksdagen om ändringar i taxeringsförordningen. SSpT s. 170—180, 332—336.
Lund, Per. Skatteutjevningen. NAT s. 272—284.
Unsgaard, A. Arveafgiftslovens § 5 a. UfR s. 63—64.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Björksten, S. R. Något om diplomatiska privilegier. DL s. 175—188.

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1935. 283Boye, Th. International Law Associations arbeide angaaende internasjonale regler om nøitrales handel og skibsfart og angaaende Briand-Kellogg-pakten NTfIR s. 40—45.
Braatøy, Bjarne. Kravet om traktatmæssig Definition av Begrebet »Angreb». NTfIR s. 224—235.
Brüel, Erik. Lillebæltsbroen og Folkeretten. NTfIR s. 129—143. (Jfr ASJG s. 142—156.)
Erich, Rafael. Några anteckningar rörande det folkrättsliga erkännandet särskilt med avseende å verkningarna av upptagande såsom medlem av Nationernas Förbund. NTfIR s. 33—39.
Held, Herman J. Vorbehalt und Verweisung im deutschen internationalen Privatrecht. ASJG s. 73—80.
Malmar, Folke. Några spörsmål urden internationella successionsrätten. Boutredning och arvskifte. SvJT s. 417—446.
Ræstad, Arnold. Represalier i fredstid. NTfIR s. 5—32.
Ræstad, Arnold. Internasjonal anerkjennelse av nye stater og regjeringer. NTfIR s. 95—128.
Ræstad, Arnold. Den kollektive sikkerhet. NTfIR s. 194—223.
Ræstad, Arnold. Les rapports entre États dans le domaine monétaire. ASJG s. 5—36.
Ræstad, Arnold. Les apatrides (»Statsløse») et leur condition légale. ASJG s. 57—72.

E. A.