Svensk Juristtidnings tjugoårsjubileum har uppmärksammats av flertalet större dagliga tidningar i landet.
    Universitetskansler Trygger skriver i Svenska Dagbladet: »För en gammal jurist är det kärt att genom Juristtidningen få belägg på de stora framsteg, som alltjämt ske på den svenska rättsvetenskapens och rättskipningens för samhället så viktiga områden. De män, som genom sitt initiativ och sin ledning fört tidskriften fram till dess verkliga rangplats, äro väl förtjänta av ett varmt tack från var och en, som älskar att se Sverige växa i styrka på alla kulturens områden.»
    Jur. kand. Eek framhåller i Aftonbladet särskilt SvJT:s kulturella mission. Han anför med beklagande, att de juridiska studierna ofta blivit till skolmässigt inlärande av de minimidoser vetande en tjänsteman anses behöva, och nämner som en SvJT:s insats, att den sökt och lyckats vidga de svenska juristernas intressesfär.
    Advokaten frih. Stjernstedt erinrar i Dagens Nyheter, att medan det förr med fog kunde sägas att juristerna ogärna i skrift för offentligheten framlade sina erfarenheter och reflexioner i rättsfrågor, förhållandena därutinnan efter Juristtidningens tillkomst blivit helt andra. Av innehållet i SvJT nämner han bl. a. avdelningen för främmande rätt och säger sig anse, att SvJT på detta område åstadkommit en glädjande förändring i förhållande till vad förut gällde. Det kan nog icke förnekas, skriver han, att juristerna förr i allmänhet voro benägna att väl mycket betrakta problemen i vårt landisolerade från sammanhanget med motsvarande frågor utomlands. SvJT har emellertid under de gångna två årtiondena arbetat på att fästa sina läsares uppmärksamhet vid att i allmänhet likartade problem möta på andra håll.
    Även notisavdelningen har gjorts till föremål för välvilliga omnämnanden. Prof. Hassler skriver i Nya Dagligt Allehanda, att läsarna genom denna avdelning står i ständig kontakt med vad som händer och sker på det juridiska arbetsfältet hemma och ute i världen.
    I flertalet artiklar lägges vikt vid rättsfallsavdelningen. Docenten Munktell uttalar i Upsala Nya Tidning, att denna avdelning med åren blivit alltmera uppskattad, och jur. kand. Sten Lindskog framför i Sydsvenska Dagbladet det önskemålet, att SvJT:s rättsfall måtte anmärkas under resp. lagrum i lageditionen.
    Även i våra grannländers dagliga press har jubileet uppmärksammats. Mycket älskvärda lyckönskningar ha sålunda framförts i Helsingforstidningen Svenska Pressen av universitetsadjunkten af Hällström och i den av Overretssagfører Sachs redigerade avdelningen Lov og Ret i Berlingske Tidende.