Rätten att utöva domareämbete i Tyskland. Den 27 februari 1936 har i Tyskland utfärdats en lag om rätt att utöva domareämbete. De däri givna bestämmelserna, som torde erbjuda visst intresse med hänsyn till de i Sverige på senaste tid gjorda förslagen om begränsning i rätten för utlänning att taga arbetsanställning i Sverige på grundval av där avlagd akademisk examen, bemyndiga riksjustitieministern att, då särskilda omständigheter föreligga, meddela tysk medborgare, som i utlandet förvärvat domare eller advokatkompetens, tillstånd att avlägga den s. k. assessorsexamen. Förutsättning är, att icke mer än tre år förgått, sedan aspiranten avslutat sin yrkesverksamhet i utlandet. Tillståndet kan emellertid dessutom göras beroende av ytterligare villkor; särskilt kan en kompletterande praktisk tjänstgöring i Tyskland föreskrivas. Sedan assessorsexamen avlagts, erhålles kompetens att utöva domarämbete.

B. Eng.