Sjuttonde nordiska juristmötet kommer att hållas i Helsingfors d. 17—19 aug. 1937. Delegerade för lokalstyrelserna i Danmark, Finland, Norge och Sverige hava d. 26 april 1936 hållit möte i Stockholm och därvid enats om programmet för förhandlingarna. Första dagen ägnas åt plenarsammanträde med diskussion av ämnena »Lagstiftningens ställning till pressens behandling av rättssaker» och »Grundsatsen nulla poena sine lege». Andra dagen uppdelas mötet på sektioner. Överläggningsämnena för första sektionen äro: »I vilken omfattning är principen om tvångsinlösning berättigad vid reform av jordlagstiftning?» samt »Hyreslagstiftningen». Förhandlingarna å andra sektionen gälla ämnena: »I vilka avseenden bör en reform av aktiebolagslagstiftningen taga hänsyn till önskvärdheten av bolagets konsolidering?» samt »Bedrägeri mot allmänheten». Tredje dagen sammanträder mötet åter i plenum för att dryfta »Ersättningsfrågor vid införande av statsmonopol».

 

    Nordiskt studiemöte för juris studerande. Styrelsen för Tore Alméns Minnesfond har vid sammanträde den 14 mars 1936 beslutat anordna ett nordiskt studiemöte för juris studerande — studentjuriststämma — som kommer att äga rum under tiden 13—25 augusti innevarande år i Sigtuna och Stockholm.
    Enligt den uppgjorda planen skall stämman under tiden 13—23 augusti vara förlagd i Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk i Sigtuna. Den 24 och 25 augusti förlägges stämman till Stockholm, där den avslutas sistnämnda dag.
    Mötet är avsett att i likhet med tidigare studentjuriststämmor bereda studenter, tillhörande de nordiska ländernas juridiska fakulteter, tillfälle att åhöra föreläsningar i juridiska ämnen av samfällt nordiskt intresse, deltaga i seminarieövningar och diskussioner samt att stifta personlig bekantskap.
    Föreläsningar komma att hållas dels av särskilt inbjudna universitetslärare från grannländerna, nämligen professorerna Otto Hj. Granfelt, Helsingfors, Ragnar Knoph, Oslo, och Henry Ussing, Köpenhamn, och dels av universitetslärare och andra jurister från Sverige. Föreläsningarna, som beräknas bliva två om dagen, äro avsedda att hållas på förmiddagarna. Kvällarna äro ägnade åt seminarieövningar och diskussioner i anslutning till de tidigare under dagen hållna föreläsningarna, vilken organisationsform avviker från de tidigare studentjuriststämmornas.
    Enligt den uppgjorda planen skola föreläsarna stanna i Sigtuna några dagar, varjämte stämman där skall stå under överinseende av någon eller några svenska värdar.
    Under mötets förra del planeras tre utfärder, en till Skokloster, en till Wik och en till Uppsala. Den sistnämnda är avsedd att bliva en tvådagarsfärd per båt med övernattning i Uppsala. Stadens sevärdheter komma att

316 NOTISER.beses under sakkunnig ledning. Under vistelsen i Stockholm kommer besök att göras vid en session i Rådhusrätten. En rundtur företages genom staden, därvid institutioner av juridiskt intresse särskilt förevisas. Första dagen samlas deltagarna till middag och dans på Skansen. Andra dagen avslutas mötet med en festlig middag på Hasselbacken.
    Deltagareantalet har — för att förläna stämman en mera intim prägel —begränsats till 12 från ett vart av länderna Danmark, Finland och Norge samt till 15 från Sverige — lika fördelat mellan Uppsala, Lund och Stockholm. Eventuellt tillkomma några deltagare från Island. Minnesfondensstyrelse har anmodat vederbörande juridiska fakulteter att, själva eller genom delegerade, efter samråd med respektive juridiska studentföreningar utvälja deltagarna. En deltagareavgift utgår med 40 kronor (400 finskamark). Alménfonden bekostar resor inom Sverige (vissa inskränkningar gälla dock för de svenska deltagarna enligt till resp. fakulteter närmare meddelade bestämmelser) jämte båtresa från Finland och åter ävensom kost och logi under hela mötet, däri inbegripet utfärder och fester.