Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor hava under nedan nämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    d. 28 mars: nr 80 med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § lagen d. 27 juni 1902 ang. verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran m. m. (just. dep.; följdförfattningar till omorganisationen av landsfogdebefattningarna; utl. 27), bifallen;
    d. 2 april: nr 67 med förslag till lag ang. rätt för Konungen att i vissa fall förordna om kreditspärr (fin. dep.; sanktionsförfarandet; utl. 29), bifallen med viss ändring;
    d. 25 april: nr 146 med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 kap. 15 §, 27 kap. 11 och 15 §§ samt 30 kap. 45 § rättegångsbalken m. m. (just. dep.; muntliga förhör i hovrätt, se SvJT 1936 s. 287; utl. 32), bifallen;
    d. 29 april: nr 133 med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m. (se nästa notis; just. dep.; utl. 34), bifallen med vissa ändringar;
    d. 9 maj: nr 85 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 3 juni 1932 med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden m. m. (just. dep.; avser i huvudsak att beträffande tomträtts- och vattenfallsrättsärenden samt ärenden ang. förlagsinteckning och inteckning i fartyg genomföra förenklingen av inskrivningsförfarandet; utl. 35), bifallen;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    d. 18 april: nr 35 med förslag till lag om arbetstiden vid automatisk tillverkning av fönsterglas m. m. (soc. dep.; utl. 29), avslagen;
    d. 22 april: nr 163 med förslag till lag om kommunala pensionstillskott m. m. (soc. dep.; utl. 32), bifallen;
    nr 160 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 13 § lagen d. 22 juni 1928 om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus (utl. 33), bifallen;
    nr 205 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 14 § 3 mom. lagen d. 29 juni 1912 om arbetarskydd (soc. dep.; utl. 34), bifallen med vissa ändringar;
    d. 29 april: nr 84 med förslag till förordning ang. ändring i vissa delar

NOTISER. 317av förordningen d. 15 juni 1934 om erkända arbetslöshetskassor (soc. dep.;utl. 23, mem. 39), bifallen med vissa ändringar;
    d. 9 maj: nr 218 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (soc. dep.; utl. 42), bifallen.