Lagberedningen. K. M:t har 30 april 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Hagbergh att fr. o. m. 1 maj 1936 vara sekreterare i lagberedningen beträffande den av beredningen omhänderhavda utredningen rörande omarbetning av aktiebolagslagstiftningen.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 8 maj 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, tillkallat fem utredningsmän, däribland ledamoten av lagberedningen hovrättsrådet Einar Anderberg, ordf., att verkställa utredning och avgiva förslag rörande arrendelagstiftningen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    24 april 1936 till revisionssekreterare utnämnt fr. o. m. 1 maj hovrättsrådet i Göta hovrätt Torsten Fredriksson och fr. o. m. 3 maj 1936 hovrättsrådet i samma hovrätt, t. f. expeditionschefen Gösta Engzell;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Folke Drangel att för tiden 1 maj—30 juni 1936 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    s. d. resp. 30 april 1936 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Claes Johansson och Bertil Fallenius, assessorn i Göta hovrätt Frithiof Folkard von Scherling och assessorn i Svea hovrätt Erik Zethelius att under olika tider tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har till hovrättsråd utnämnt:
    3 april 1936 i Svea hovrätt assessorn, statssekreteraren Nils Quensel och i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 juli 1936 assessorerna, byråchefen för lagärenden Carl Gustaf Hellquist och ledamoten av lagberedningen Einar Anderberg;
    9 april 1936 i Göta hovrätt assessorn, t. f. rev.-sekr. Christer Gemzell ävensom i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1936 hovrättsrådet i Svea hovrätt Manne Zuhr samt assessorerna i samma hovrätt, t. f. rev.-sekr. Olof Ekecrantz, byråchefen för lagärenden Ernst Leche samt t. f. rev.-sekr:na Gustaf Beling och Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson;
    15 maj 1936 i Svea hovrätt rev.-sekr. Ejnar Hörstadius fr. o. m. 1 juli 1936 samt assessorerna expeditionschefen Tage Wärn och t. f. rev.-sekr. Johan Hagander.
    K. M:t har förordnat:
    9 april 1936 att, utan hinder av föreskrift i K. M:ts brev 13 dec. 1935 (se SvJT 1936 s. 78), tre vid Svea hovrätt lediga hovrättsrådsämbeten skola i föreskriven ordning besättas med ordinarie innehavare;
    s. d. hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Axel Strandberg att under den tid hovrättsrådet S. Bruzelius uppehåller presidentämbetet i hovrätten tills vidare t. o. m. 30 sept. 1936 vara ordförande å en av hovrättens divisioner;

320 NOTISER.    17 april 1936 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. assessorn därstädes Gunnar Ekström.
    K. M:t har 8 maj 1936 till sekreterare vid hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 okt. 1936 utnämnt notarien vid Göta hovrätt Georg Olovsson.