Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämnt:
    24 april 1936 i Västerbottens norra domsaga fr. o. m. 1 maj 1936 revisionssekreteraren Sven Nyström, i Njudungs domsaga fr. o. m. 3 maj 1936 revisionssekreteraren Robert Nordenadler och i Västra Göinge domsaga fr.o. m. 1 juli 1936 revisionssekreteraren frih. Erik Leijonhufvud;
    30 april 1936 i Linköpings domsaga revisionssekreteraren Helge Sjögren och i Tössbo och Vedbo domsaga häradshövdingen i Ångermanlands västra domsaga Carl Lundmarker, båda fr. o. m. 1 juli 1936.

 

    Ny justitieminister i Finland. Republikens president har den 6 mars 1936 till justitieminister efter Eric Johan Serlachius (se SvJT 1933 s. 302kallat och utnämnt landshövdingen i St. Michels län Emil Julius Jatkola. Denne, som är född 1879, avlade rättsexamen 1907 och högre förvaltningsexamen 1915, erhöll vicehäradshövdingetitel 1911 samt utnämndes till kronofogde i Uleå härad 1916, landssekreterare i Uleåborgs län 1924 och landshövding 1933. Under åren 1930—33 har minister Jatkola varit medlem av landets riksdag och därunder 1931—33 fungerat såsom ordförande i lagutskottet.

O. Hj. G.

 

LAGRÅDET.

 

har nedannämnda dagar år 1936 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

Mars 27 Förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av 8, 11 och 16 kap. 
               strafflagen; 2) lag ang. indragning av vissa skrifter; samt 3) lag om                        ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten (åtgärder mot                          statsfientlig verksamhet). Föredragande:t. f. revisionssekreteraren                        Olof Thulin.

April 6 Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen d. 4 jan. 1927 ang.                             tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissafall samt till upplåtelse av                  sådan jord under tomträtt. Föredragande: kammarrådet Tom Wohlin.                  (Eckl. dep.)

April 9 Förslag till lag om förenings- och förhandlingsrättm. m. Föredragande:               hovrättsassessorn Nils Beckman. (Soc. dep.)

April 9 Förslag till lag om domkapitel. Föredragande: revisionssekreteraren                     Sven Nyström. (Eckl. dep.)

April 27 Förslag till lag med vissa bestämmelser om centralkassor för                                   jordbrukskredit m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Rolf                                   Dahlgren. (Jordbr. dep.)

April 29 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 mars 1889 om                     straff för ämbetsbrott av präst och om lagadomstol i sådana mål.                           Föredragande: hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschöld.

April 29 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) 8:o) och 13:o) lagen d.                     26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen                     Ernst Leche.

April 30 Förslag till lag ang. förbud mot förvärv från utlandetav vissa fartyg 
                m. m. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell. (Hand.                       dep.)