Ny tysk advokatordning. Genom en den 13 december 1935 utfärdad lag infördes vissa tämligen genomgripande förändringar i den tyska Rechtsanwaltsordnung (jfr SvJT 1936 s. 132). Syftet var att reglera advokaternas utbildning och tillströmningen till advokatbanan.
    Redan från början förutsattes, att en omarbetning av advokatordningen i dess helhet snarast skulle genomföras. Reformarbetet har fortskridit så raskt, att man redan den 21 februari 1936 kunnat promulgera en ny Rechtsanwaltsordnung.
    I formellt avseende är förordningen indelad i sex kapitel.
    I det första återfinnas i huvudsak de i december förra året antagna bestämmelserna om advokatutbildningen.
    I andra kapitlet beröras advokaternas allmänna rättigheter och plikter.
    Tredje kapitlet ägnas åt organisationen. Advokaterna skola vara tvångsanslutna till en för hela riket gemensam Reichsrechtsanwaltskammer som står under justitieministerns uppsikt. Den omedelbara ledningen tillkommer emellertid en av denne i samråd med ledaren för nationalsocialistiska tyska juristförbundet förordnad president samt ett på samma sätt utsett, av fem ledamöter bestående presidium. I vissa fall skall presidenten inhämta råd av en nämnd i vilken ingå förutom presidiet de särskilda advokatkamrarnas presidenter. Sådana kamrar skola inrättas för varje överrättsområde.
    Fjärde kapitlet behandlar disciplinförfarandet. I första instans handhave sdetta av vid de särskilda advokatkamrarna bildade Ehrengerichte samt i andra och sista instans av en vid Reichsrechtsanwaltskammer inrättad Ehrengerichtshof. Denna domstol består förutom av vissa ledamöter av riksadvo-

 

1 Det sista hänför sig till det förhållandet, att ingen jordbrukare fick något »för ingenting» utan måste för att få understöd förbinda sig att reducera areal eller produktion.

378 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.katkammaren — däribland alltid presidenten eller dennes ställföreträdare —av medlemmar av Reichsgericht. De disciplinära straffarterna äro: varning, tillrättavisning, böter upp till 5,000 Rm samt uteslutning.
    I femte kapitlet återgivas villkoren för att bliva antagen till advokat vid Reichsgericht, medan det sista kapitlet innehåller övergångsbestämmelser.

G. B.