Lagfrågor i justitiedepartementet. I medio av juni 1936 voro följande lagförslag utarbetade eller under utarbetande inom justitiedepartementet eller därunder sorterande kommittéer eller sakkunniga.
    Lagrådet hade redan avgivit utlåtande dels över lagförslag ang. fosterfördrivning m. m. (se nedan), dels ock över ett med den vid årets riksdag såsom vilande antagna grundlagsändringen sammanhängande lagförslag om tryckfrihetsprocessen. Härutöver hade till lagrådet remitterats följande lagförslag för yttrande, nämligen angående 1) lufttrafik, 2) ny gruvlagstiftning, 3) lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m., 4) revision av tvångsuppfostringslagen, 5) utvidgad nödvärnsrätt, 6) bötesförvandlingsstraffets minskade användning, 7) försäljning av utmätt fordran (lex Marsjö), 8) lagsökningsmålens överflyttande till domstolsmyndighet samt 9) behörighet för häradsrätt i sjöstad att upptaga sjörällsmål.
    I följande lagfrågor voro utarbetade betänkanden föremål för fortsatt utredning genom remisser till myndigheter eller under behandling i departementet för utarbetande av lagrådsremiss eller förslag till proposition till en kommande riksdag: 1) Det Sandströmska förslaget om fideikommissens avveckling jämte däröver inkomna utlåtanden var på remiss hos särskild sakkunnig. 2) Förslaget till humanisering av lagstiftningen om fosterfördrivningm. m., varöver lagrådet som nämnt redan yttrat sig, hade på begäran av befolkningskommissionen remitterats till denna för utlåtande. 3) Hos sam-

 

1 Som bekant kunna i England även parterna höras under ed och då gärna ej blott om den föreliggande rättstvisten utan även om t. ex. sina personliga förhållanden i den mån dessa kunna ha betydelse för fastställandet av begärt skadestånds belopp eller i annat avseende. Vägran att underkasta sig korsförhör kan i vid utsträckning komma att tolkas till vederbörandes nackdel.

NOTISER. 381ma kommission låg på remiss betänkandet om revision av preventivlagen. 
4) Det Bergendalska betänkandet angående ändring av straffsatserna för särskilda brott m. m. var under bearbetning inom departementet för lagrådsremiss. Likaså voro betänkandena 5) om behandlingen av alkoholistbrottslingar, 6) om ändrade bestämmelser rörande fånges vård och behandling och 7) om skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar slutremitterade. 8) Beträffande slaktlagen förbereddes lagrådsremiss. 9) De utlåtanden som inkommit över betänkandet ang. omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna voro föremål för bearbetande. 10) Ett sakkunnigförslag ang. vidgad möjlighet till resning i brottmål var på remiss hos processlagberedningen.
    Bortsett från de utredningar ang. lagrevisioner som ankomma på lagberedningen och processlagberedningen samt av riksdagsskrivelser m. m. föranledda undersökningar å departementets olika lagbyråer, voro följande utredningar anförtrodda åt särskilt tillkallade sakkunniga: 1) ang. privatanställdas pensionsrätt; 2) ang. social hyreslagstiftning; 3) ang. revision av strafflagen för krigsmakten, inkl. disciplinmålens handläggning (se dep:ts tryckta p. m. 1936: 1 och 2); 4) ang. partiella strafflagsreformer (prof. Bergendal); 5) ang. villkorlig dom och åtalseftergift; 6) ang. revision av förvarings- och interneringslagarna och strafflagens tillräknelighetsbestämmelser samt ang. principerna för en omläggning av straffsystemet; 7) ang. förmögenhetsbrotten, däribland närmast konkursbotten; 8) ang. tingshusbyggnadsskyldigheten; samt 9) ang. främlingslagstiftningen.
    Av betydelse närmast såsom förberedelse för statsverkspropositionen voro trenne nyligen igångsatta utredningar, nämligen ang. organisationen av domsagoförvaltningen, ang. ordförandebefattningarna å hovrätternas divisionerm. m. samt ang. inrättande av en hovrätt för Nedre Norrland.

Kjs.