L'Académie internationale de droit comparé anordnar en andra världskongress i Haag d. 26 juli—1 aug. 1937 (ang. akademiens första kongress se SvJT 1931 s. 634). Av det nu utsända preliminära programmet framgår, att kongressen tänkes skola arbeta på fem sektioner, behandlande den första juridik i allmänhet (med underavdelningarna A. rättshistoria, B. kyrkorätt, C. juridisk etnologi, D. orientalisk rätt, E. rättsfilosofi och F. organisationen av det juridiska arbetet samt undervisningsfrågor), den andra civilrätt, den tredjehandels- och sjörätt, den fjärde offentlig rätt och den femte vissa andra spörsmål. Listan på överläggningsämnen är synnerligen omfattande — ej mindre än ett sextiotal frågor skola upptagas till ventilation.
    Enligt planen skola nationalkommittéer i de olika länderna bland ämnena utvälja de spörsmål, rörande vilka man önskar framlägga rapport. Rapporterna, som böra omfatta ungefär 5,000 ord, skola genom vederbörande kommittés försorg översättas till världsspråken och före den 1 juli 1936 tillställas akademiens ständige generalsekreterare prof. E. Balogh, adr. Rue Saint Jacques 151 bis, Paris Ve. Generalrapportörer komma att utses vid akademiens årsmöte i augusti 1936.

 

1) Projet d'une loi internationale sur la vente. Roma 1935. La libreria dello stato. 127 s. 20 lire. (Även engelsk upplaga.)

2) Projet d'une loi uniforme sur la responsabilité des hôteliers. Roma 1935. La libreria dello stato. 26 s. (Jämväl engelsk upplaga.)

NOTISER. 391    Anmälningar om deltagande i kongressen skola jämväl insändas till prof. Balogh.
    En lista på överläggningsämnena finnes tillgänglig å SvJT:s redaktion.