Platsförmedling för domsagonotarier är anordnad av vederbörande studentorganisationer vid de tre juridiska fakulteterna.
    I Uppsala handhaves förmedlingen av Juridiska föreningen som genom sin sekreterare bringar underrättelser om lediga notarieplatser till de juris studerandes kännedom. Uppgifter om lediga platser böra sändas under adress Sekreteraren, Juridiska föreningen, Uppsala.
    I Lund ombesörjes förmedlingen av Lunds studentkårs intressebyrå (adr. Akademiska föreningen). Lediga platser annonseras genom anslag å universitetet och å Akademiska föreningen.
    Stockholms högskolas juridiska förening har sedan åtskilliga år tillbaka ägnat denna platsförmedling särskilt intresse. Verksamheten omhänderhaves av föreningens sekreterare. En à två gånger i månaden uppsättes på föreningens anslagstavla en översikt över lediga platser, och närmare upplysningar meddelas av sekreteraren å särskilda mottagningstider.
    För platsförmedlingens fulla effektivitet erfordras, att kännedom erhålles om när lediganmälda platser blivit besatta så att uppgifterna kunna hållas aktuella. Från föreningarnas sida har man därför bett SvJT framhålla vikten av att vederbörande platsförmedling underrättas härom.
    I detta sammanhang må även erinras om SvJT:s egen platsförmedlingsverksamhet. Redaktionen mottager anmälningar dels från häradshövdingar om lediga notarieplatser och dels från platssökande juris kandidater. Upp-

NOTISER. 395gifter om lediga platser översändas omedelbart till anmälda platssökande och införas å omslaget till närmast utkommande häfte. Förmedlingen är avgiftsfri; dock erlägges av platssökande i förskott portokostnaden för översändande av uppgifter om lediga platser.
    I samband med den igångsatta utredningen angående vissa organisationsfrågor inom domsagoförvaltningen torde fråga komma att uppstå om officiell platsförmedling genom hovrätterna.