Den nya regeringen. K. M:t har 19 juni 1936 beviljat ministären Hansson avsked och därvid till statsråd och chef för justitiedepartementet efter presidenten K. Schlyter utnämnt borgmästaren i Västerås Thorwald Bergquist. Övriga jurister i den nya ministären Pehrsson äro utrikesministern prof. K. G. Westman samt de tre konsultativa statsråden, statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, hovrättsrådet Nils Quensel, byråchefen hos militieombudsmannen Sture Centerwall och stiftssekreteraren vid domkapitlet i Lund Tage Gynnerstedt.

 

    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för nästa tjänstgöringsperiod av två år ha utsetts: av högsta domstolen juslitieråden Axel Afzelius, Hans Forsberg och Emil Sandström samt av regeringsrätten regeringsrådet Willand Aschan.

 

    Justitiedepartementet. Enligt K. M:ts bemyndigande 22 maj 1936 har chefen för justitiedepartementet såsom sakkunniga för utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande spörsmål tillkallat kabinettssekreteraren ChristianGünther, ordf., samt kommerserådet Siegfried Matz, polisintendenten Alvar Zetterquist och advokaten Arnold Sölvén. Såsom sakkunnig har 3 juli 1936 ytterligare tillkallats revisionssekreteraren Gösta Siljeström. Sekreterare är hovrättsrådet Christer Gemzell.
    K. M:t har 5 juni 1936 beslutat tillsättande av en kommitté om fem ledamöter med uppdrag att, i samråd med processlagberedningen, verkställa utredning och framlägga därav föranlett förslag dels angående behovet av ordinarie inskrivningsdomare- och eventuellt andra befattningar vid häradsrätterna ävensom angående organisation och avlöningsvillkor för övriga erforderliga, rättsbildade och icke rättsbildade biträden i domsagorna såsom helt statsavlönade, samt angående de icke rättsbildade biträdenas pensionsförhållanden, dels ock angående de förändringar i häradshövdingarnas avlöningsvillkor, som härav föranledas. Till ledamöter av kommittén har chefen för justitiedepartementet enligt K. M:ts bemyndigande tillkallat presidenten Gunnar Bendz, tillika ordförande, samt häradshövdingen i Hallandssödra domsaga Anton Rundqvist, byråchefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet Ernst Leche ävensom ledamöterna av riksdagens andra kammare C. R. Jansson i Falun och nuvarande socialministern Gerhard StrindlundSkedom. Såsom sekreterare tjänstgör e. fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Lassen.
    K. M:t har 9 april 1936 förordnat assessorn i Göta hovrätt Arne Schedin och e. fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Lassen samt 22 majassessorn i Svea hovrätt Bertil Hagström att biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnades; Hagström uppehåller byråchefstjänsten å civilrättsbyrån och Schedin biträder den tjänstledige byråchefen å samma byrå hovrättsrådet Romberg med utredningen ang. privatanställdas pensionsrätt (se SvJT 1936 s. 227).
    K. M:t har slutligen 30 juni 1936 till andre kanslisekreterare utnämnt andre kanslisekreteraren i Kungl. Maj:ts kansli, förste amanuensen Ragnar Kihlgren.
    Chefen för justitiedepartementet har vidare
    22 maj 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d. att tillkalla högst fyra sakkunniga för att verkställa fortsatt utredning och avgiva förslag angående revision av strafflagen för krigsmakten, förordnat byråchefen i justitiedepartementet, hovrättsrådet Carl Gustaf Hellquist att deltaga i utredningen; samt
    28 maj 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande 22 maj 1936, tillkallat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson att såsom

NOTISER. 397sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa en förberedande utredning angående en reform av hyreslagstiftningen, vilken utredning skall vara slutförd före 1 okt. 1936.