Häradsrätterna. K. M:t har
    30 april 1936 beviljat häradshövdingen i Ovansiljans domsaga Carl Hartman avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 12 aug. 1936;
    29 maj 1936 beviljat häradshövdingen i Ångermanlands norra domsaga Anders Hult avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 1 juli 1936;
    s. d. förordnat att med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i sistnämnda domsaga skall anstå t. v. i avbidan på att frågan om Örnsköldsviks stads förenande i judiciellt avseende med domsagan blivit slutligen prövad;
    5 juni 1936 till häradshövding i Ovansiljans domsaga fr. o. m. 12 aug. 1936 transporterat häradshövdingen i Torneå domsaga Harald Körlof.
    Svea hovrätt har 16 juni 1936 å förslag till återbesättande av häradshövdingämbetet i Piteå domsaga uppfört i första rummet vice häradshövdingen Olof Tillner och i andra rummet vice häradshövdingen Erik Turén.

 

    Tingslagsregleringar m. m. K. M:t har
    24 april 1936 förordnat att Njudungs domsagas kansli skall —sedan nytt tingshus med för domsagans behov tillräckliga kansli- och arkivlokaler blivit av Östra Njudungs tingslags tingshusbyggnadsskyldige uppfört i Vetlanda — fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles besluta flyttas från Sävsjö till Vetlanda;
    30 april 1936 anbefallt Svea hovrätt att, efter hörande av vederbörande tingslagsbor, häradsrätter och domhavande samt länsstyrelsen i Västernorrlands län, inkomma med utredning jämte utlåtande huruvida Ångermanlands västra domsaga må kunna förenas med Ångermanlands mellersta domsaga eller sistnämnda domsaga må kunna uppdelas å Ångermanlands västra och Ångermanlands södra domsagor;
    22 maj 1936 förordnat att Undersåkers och Offerdals tingslag i Jämtlands västra domsaga skall hava tingsställe i Östersund fr. o. m. dag som K. M:t framdeles bestämmer (nuv. tingsställe i Mörsil);
    12 juni 1936 förordnat att Östra och Medelsta domsagor skola fr. o. m. 1 jan. 1937 förenas till en domsaga, benämnd Östra och Medelstadomsaga, samt bestående av två tingslag, omfattande det ena nuvarande Östra domsaga med tingsställe i Lyckeby och det andra nuvarande Medelsta domsaga med tingsställe i Ronneby. Ang. den nybildade domsagans kansliort kommer K. M:t framdeles att meddela beslut.

 

    Vice häradshövdingarnas tjänstgöring. Av vice häradshövdingarna tjänstgöra f. n.: såsom t. f. häradshövdingar H. O. Beckman i Ångermanlands västra och B. E. C. Turén i Ångermanlands mellersta domsaga, såsom adjungerad ledamot L. O. Tillner i Svea hovrätt, såsom bitr. domare J. B. Björklöf i Södertörns domsaga samt såsom vattenrättssekreterare N. O. Bärnheimvid Österbygdens vattendomstol.

 

    Vattenrättssekreterare äro: vid Österbygdens vattendomstol v. häradshövdingen N. O. Bärnheim, vid Söderbygdens vattendomstol e. fiskalen O. Riben och vid Västerbygdens vattendomstol jur. kand. N. Lindberg. E. fiskalen N. Viklund är särskild vattenrättssekreterare vid sistnämnda domstol. Vattenrättssekreterarebefattningen vid Norrbygdens vattendomstol är vakant.

 

    Biträdande domare och sekreterare. K. M:t har 12 juni 1936 förordnat att under hela budgetåret 1936/1937 skola vara anställda biträdande

NOTISER. 399domare i en var av Södertörns samt Askims, Hisings och Sävedals domsagor och sekreterare i en var av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns södra, Uppsala läns norra, Oppunda och Villåttinge, Östernärkes, Västernärkes, Nora, Falu, Hedemora, Nedansiljans, Ovansiljans, Norra Hälsinglands, Västra Hälsingslands, Medelpads västra, Medelpads östra, Ångermanlands södra, Ångermanlands norra, Jämtlands östra, Jämtlands norra, Västerbottens västra, Västerbottens norra, Luleå, Bråbygdens och Finspångaläns, Njudungs, Östbo och Västbo, Östra Värends, Sunnerbo, Södra Möre, Hallands södra, Hallands mellersta, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens, Vättle, Ale och Kullings, Flundre, Väne och Bjärke, Nordals, Sundals och Valbo, Vadsbo, Bräkne och Listers, Ingelstads och Järrestads, Västra Göinge, Södra Åsbo och Bjäre, Oxie och Skytts, Torna och Bara,Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads, Frosta och Eslövs samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor, ävensom att under tiden 1 juli—31 dec. 1936 sekreterare skall vara anställd i en var av Härjedalens och Västerbottens södra domsagor.