Rådhusrätterna. K. M.t har 5 juni 1936 till borgmästare i Hälsingborg utnämnt byråchefen för lagärenden i finansdepartementet, assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Joel Laurin.
    Vid Stockholms rådhusrätt har 8 maj 1936 till förste assessor utnämnts andre assessorn Helge Heurgren och 8 juni 1936 till andre assessor amanuensen Gustav Robertsson Lundberg.
    K. M:t har
    22 maj 1936 — i samband med fastställande av ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Östersund, enligt vilken rådhusrätten och magistraten skall bestå av borgmästare och tre lagfarna rådmän — dels medgivit att den för närvarande vakanta befattningen såsom tredje rådman må omedelbart tillsättas med ordinarie innehavare, dels föreskrivit att vid därnäst inträffande vakans å rådmansbefattning med åtgärder för den ledigblivna befattningens återbesättande skall tills vidare anstå, dels ock anbefallt länsstyrelsen i Jämtlands län att vid vakans som nyss nämnts föranstalta om utredning angående den ledigblivna rådmanstjänstens utbytande mot en assessorstjänst, att tillsättas på förordnande;
    29 maj 1936 förordnat att rådhusrätterna i Hedemora och Säterskola upphöra fr. o. m. 1 januari 1937 och städerna fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Hedemora domsaga och Hedemora tingslag;
    5 juni 1936 fastställt ny arbetsordning och lönestat för magistraten och rådhusrätten i Karlskrona, enligt vilken magistraten och rådhusrätten skola utgöras av borgmästare och tre rådmän samt där vara anställd en på förordnande tillsatt stadsnotarie, ävensom föreskrivit, att när nästa gång ledighet uppstår å befattning såsom rådman, med tjänstens återbesättande skall anstå, intill dess, efter verkställd utredning, beslut fattats huruvida befattningen skall bibehållas oförändrad.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har d. 12 juni 1936 till landsfogdar fr. o. m.d. 1 juli 1936 utnämnt i Kalmar län t. f. landsfogden i Kronobergs län Erik Sjöholm, i Blekinge län t. f. landsfogden i länet Stig Kaijser, i Kristianstadslän t. f. landsfogden i länet Sven Sandwall, i Malmöhus län t. f. landsfogden i Värmlands län Otto Rosengren, i Göteborgs och Bohus län t. f. landsfogden i länet Gerhard von Sydow, i Örebro län t. f. landsfogden i länet Henrik Enhörning och i Västernorrlands län t. f. landsfogden i länet Georg Thulin;
    s. d. till landsfogdar förordnat dels fr. o. m. d. 1 juli 1936 t. o. m. d. 30 juni 1937 i Uppsala län t. f. landsfogden i Malmöhus län Åke Pontén, i Jönköpings län t. f. landsfogden i Västerbottens län Alvar Ekstrand, i Kronobergs län jur. kand. Baltzar Vult von Steyern, i Älvsborgs län t. f. landsfogden i länet Curt d'Orchimont, i Skaraborgs län t. f. landsfogden i länet Emil Nyström, i Värmlands län stadsfiskalen i Arvika Gustaf Persson, i Västmanlands län e. länsbokhållaren i Örebro län Mårten Stiernström, i Kopparbergslän stadsfiskalen i Katrineholm Einar Holmberg, i Västerbottens län t. f.

400 NOTISER.landsfiskalen i Nedertorneå distrikt Gustaf Österdahl och i Norrbottens län jur. kand. Axel Danielson, dels fr. o. m. d. 1 juli 1936 t. o. m. d. 31 dec. 1936 i Gävleborgs län t. f. landsfogden i länet Allan Grauers och i Jämtlands länt. f. landsfogden i länet Torsten Eveland dels ock i Hallands län fr. o. m. d.1 juli 1936 t. o. m. d. 30 sept. 1936 t. f. landsfogden i länet Erik Sauter och fr. o. m. d. 1 okt. 1936 t. o. m. d. 30 juni 1937 jur. kand. Erik Vinberg.
    På grund av tidigare fullmakter innehavas landsfogdebefattningarna i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län av resp. William Bergenfelt, Bengt Widebeck, Carl Linnell och Gustaf Adolf Broms.
    Landsfogdeassistentbefattningar skola enligt K. M:ts beslut fr. o. m. d. 1 juli 1936 vara inrättade i Stockholms, Malmöhus, Älvsborgs, Gävleborgs och Västernorrlands län.