Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    30 april 1936 till överdirektör och chef för fångvårdsstyrelsen utnämnt och förordnat direktören vid statens alkoholistanstalt å Venngarn, t. f. överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson (jfr SvJT 1936 s. 153);
    29 maj 1936 till sekreterare hos fångvårdsstyrelsen utnämnt andre kanslisekreteraren i justitiedepartementet Axel Wennerholm och notarien hos styrelsen Karl Wallén.

 

    Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har 26 juni 1936 till fångvårdsfullmäktige för tiden t. o. m. 30 juni 1939 förordnat ledamoten av riksdagens andra kammare, riksgäldsfullmäkigen Anders Anderson i Råstock och ledamoten av riksdagens första kammare, borgmästaren Gustaf Adolf Björkman.

 

    Uppfostringsanstalten å Bona. K. M:t har 27 mars 1936 till direktör vid statens uppfostringsanstalt å Bona konstituerat t. f. direktören vid anstalten Bertil Forssell.

 

    Rättshjälpsanstalten i Stockholm. Till ordförande i styrelsen för Sthms stads rättshjälpsanstalt efter justitierådet Seve Ekberg har överståthållarämbetet 20 mars 1936 för tiden t. o. m. år 1939 förordnat rev. sekr. Per Santesson.

 

    Promotion av hedersdoktorer. Som ett led i högtidlighållandet av flera minnesrika händelser i Stockholms stads äldre historia, framför allt utfärdandet av 1436 års privilegiebrev och de betydelsefulla händelser, som föregingo detta, förrättades vid Kungl. karolinska mediko-kirurgiska institutets och Stockholms högskolas gemensamma promotion i Stockholms stadshus den 29 maj 1936 promotion av hedersdoktorer inom högskolans samtliga fakulteter. Till juris hedersdoktorer promoverades: generalsekreteraren vid fasta mellanfolkliga domstolen i Haag, envoyén Åke Hammarskjöld, professorn vid Stockholmshögskola Nils Herlitz, hovauditören Carl Ljungholm, häradshövdingen i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga Bror Petrén och ordföranden i lagberedningen, f. d. justitierådet Einar Stenbeck.

 

    Ny president i Wiborgs hovrätt. Efter Johannes Eliel Wilskman, som detta år i mars uppnått 70 år och därför lämnat sitt presidentämbete uti hovrätten i Wiborg, har d. 17 april till hans efterträdare utnämnts för utv.justitierådet, häradshövdingen uti Ikalis domsaga Väinö Robert Kannel. Denne är född i Janakkala socken 1878, avlade högre förvaltningsex. 1901 och rättsex. 1903, erhöll titel av vice häradshövding 1906 samt utnämndes till kanslist vid länsstyrelsen i Tavastehus län 1906 och till vice landssekreterare därsammastädes 1909. Han utnämndes till justitierådman vid rådstuvurätten i Lahtis stad 1914, till assessor i lantmäteriöverstyrelsen 1918, till äldre justitiesekreterare vid Högsta domstolen 1925, till ledamot av samma domstol 1930 och till häradshövding uti Ikalis domsaga 1933. Den nyutnämnde presidenten har varit medlem av ett flertal kommittéer och även utövat litterär verksamhet.

O. Hj. G.