ANDERS VILHELM LUNDSTEDT. Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft. II: 1. Strafrecht, Vertragsrecht, Deliktische Haftung. Berlin & Leipzig 1936. Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte. 335 s. Kr. 19.20.
    I det första bandet av »Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft», som utkom för fyra år sedan, behandlade prof. Lundstedt begreppen objek-

LITTERATURNOTISER. 437tiv och subjektiv rätt (jfr SvJT 1933 s. 260). Den nu utkomna första delen av andra bandet ägnas åt frågorna om straffets sociala funktion, om grunden till löftets bindande kraft och om culparegeln i skadeståndsrätten. Innehållet motsvarar ungefär Principinledningen, Obligationsbegreppet II: 1 och Grundlinjer i skadeståndsrätten: I Culparegeln, men åtskilliga tillägg ha gjorts.
    Det är glädjande att de viktiga resultat, som prof. Lundstedt framlagt i dessa arbeten, nu blivit tillgängliga för den internationella forskningen tack vare understöd av staten och Humanistiska fonden. Det första bandet tilldrog sig berättigad uppmärksamhet i den tyska fackpressen och erhöll från flera håll ampla lovord, även av meningsmotståndare. I den föreliggande delen kommer måhända framställningen angående straffets sociala funktion att väcka den största uppmärksamheten. Det torde vara på detta område, som prof. Lundstedts åsikter hittills utövat mest inflytande. Faktiskt synes teorien om »moralbildningen» vara på väg att så småningom intränga i den allmänna uppfattningen bland juristerna. I dessa dagar, då det synes vara på tal att införa ett rent biologiskt kriterium på otillräkneligheten (jfr SvJT 1936 s. 284 ff.), ha några tänkvärda uttalanden om psykiatriens roll i straffrättsskipningen (s. 130 ff.) särskild aktualitet.

K. O.