R e g i s t e r  t i l l  N y t t  J u r i  d i s k t  A r k i v,  A v d.  I, 1924—1933, jämte Högsta domstolens minnesbok för samma tid. Utg. av S. SKARSTEDT och A. BORGSTRÖM. Sthm 1936. Svensk Författningssamling. 409 + XVII s. Kr. 15.00.
    Det av landets jurister länge efterlängtade nya tioårsregistret till Nytt Juridiskt Arkiv har nu utkommit. Uppställningen överensstämmer i allt väsentligt med de närmast föregående tioårsregistren och med årsregistren. Det alfabetiska registret utmärker sig för stor fullständighet. Många uppslagsord, som i årsregistren endast återfinnas i form av hänvisningar tillandra uppslagsord, äro här självständiga. Med hänsyn till materialets stora omfattning kommer detta att betydligt underlätta begagnandet.

E. A.

 

D o m s t o l a r n a s  o c h   d e  e x e k u t i v a  m y n d i g h e t e r n a s  v e r -k s a m h e t  å r e n  1 9 3 3  o c h  1 9 3 4. Av Statistiska centralbyrån. Sthm 1936. 87 + 165 s. Kr. 1.70. — Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.
    Denna nya volym av domstolsstatistiken är i stort sett uppställd efter samma linjer som de tidigare (jfr SvJT 1934 s. 265). Ett litet axplock bland siffrorna till belysning av de förändringar, som under de senaste åren ägt rum inom den svenska rättsvården, torde kunna påräkna intresse.
    Sammanlagda antalet mål vid underrätterna uppvisar under de båda redogörelseåren blott en obetydlig ökning i förhållande till de närmast föregående åren. Däremot hava avsevärda förskjutningar inträtt mellan rådhusrätter och häradsrätter samt mellan civila och kriminella mål. Vid häradsrätterna hava sålunda målen ökats med c:a 7,000 (10 %), medan motsvarande minskning ägt rum vid rådhusrätterna. Ännu större är förskjutningen mellan de civila och kriminella målen. De senare ha från 1932 till 1934 ökat med 18,000 mål (till c:a 126,000) och utgöra sistnämnda år 70 % av samtliga mål mot 60 % 1932.
    Intressanta äro de siffror, som belysa det successivt verkställda avskaffandet av vikariatsystemet vid häradsrätterna. Det relativa antalet ting eller allmänna sammanträden, som hållits under ordförandeskap av ordinarie domaren, har sålunda på senare tider stegrats år efter år men utgjorde än

442 LITTERATURNOTISER.dock 1934 icke ens fulla 60 %. 1931 var siffran 51 %. Den nya domsagostadgan hade ju dock ännu 1934 icke i full utsträckning trätt i kraft.
    Processtidens förkortning synes nu hava drivits så långt det med nuvarande rättegångsordning är möjligt. Ytterligare någon förkortning redovisas dock vid häradsrätterna (för tvistiga civila mål från 3.7 månader i genomsnitt åren 1931 och 1932 till 3.4 månader i genomsnitt för de båda senare åren). Förkortningen beror dock icke på en minskning av antalet rättegångstillfällen utan på en förkortning av intervallerna mellan dessa.

E. A.