Den tyska folkdomstolen. Enligt lag d. 18 april 19361 har den i Tyskland år 1934 inrättade »Volksgerichtshof» för handläggning av mål rörande hög- och landsförräderi2 erhållit ställning av ordinarie domstol. Presidenten, senatspresidenterna och övriga lagfarna ledamöter skola utnämnas för livstid. De skola ha fyllt trettiofem år. Lekmannadomarna skola liksom förut utses av rikskanslern på förslag av justitieministern för en tid av fem år. I lönestaten förutsättes, att domstolen skall bestå av en president, som tillika är ordförande å en senat, två senatspresidenter och sex råd. Vid huvudförhandling är domstolen domför med två jurister och tre lekmän. Domstolen har sitt säte i Berlin, men ordförande å senat kan bestämma, att

 

1 Reichsgesetzblatt I s. 369; se även Reichsgesetzblatt I s. 398.

2 Se SvJT 1934 s. 507.

464 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.denna skall sammanträda å annan ort. Åklagaruppgifterna skola övertagas av en särskild åklagarkår, bestående av en riksåklagare och ett antal överstatsåklagare.

P. S.