Samarbetsdelegation för Nordens kriminalistföreningar. De olika nordiska kriminalistföreningarnas styrelser ha numera utsett medlemmar i den delegation, som är avsedd att utgöra organ för samarbetet mellan Nordens kriminalister (se SvJT 1936 s. 312). Danska representanter äro f. d. Rigsadvokat Aug. Goll och prof. Oluf Krabbe, Finland företrädes av prof. Bruno Salmiala, överdirektören A. P. Arvelo och fängelseläkaren A. Alanen, Norge av riksadvokat Haakon Sund, høiesterettsdommer Johan Rivertz och høiesterettsadvokat Ole Røed samt Sverige av presidenten K. J. Schlyter, prof. Folke Wetter och advokaten frih. Georg Stjernstedt.

 

    Förslag till internationell skiljemannalag. Bland de ämnen, som behandlats av l'Institut international de Rome pour l'unification du droit privé, är åvägabringandet av en internationell lag angående skiljemannaförfarande. Sedan institutets dåvarande t. f. generalsekreterare, numera professorn i civilrätt vid universitetet i Grenoble René David utarbetat en rapport, innehållande en komparativ rättsstudie i ämnet, tillsattes 1934 en kommitté för att vidare utreda frågan. Ledamöter i kommittén ha varit institutets ordförande, presidenten i kassationsdomstolen i Rom M. d'Amelio, professor David, f. juridiske

472 NOTISER.rådgivaren i polska utrikesdepartementet S. Rundstein, justitierådet E. Sandström samt professorn vid universitetet i Birmingham M. Wortley. Kommittén har i sommar avslutat sitt arbete och till institutet överlämnat ett förslag till internationell skiljemannalag med huvudsakligt tillämpningsområde på det kommersiella området. Förslaget torde liksom det tidigare genom institutets försorg utarbetade förslaget till internationell köplag (se SvJT 1936s. 389) komma att överlämnas till Nationernas förbund för vidare behandling.