Justitiedepartementet. K. M:t har
    26 juni 1936 dels beviljat ledighet åt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Carl-Gustaf Hellquist för utförande av honom meddelat uppdrag att deltaga i fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten, dels ock förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Maths Heüman att tills vidare under Hellquists ledighet uppehålla byråchefsämbetet;
    30 juni 1936 uppdragit åt justitierådet Sven Bellinder att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet jämte byråchefen för lagärenden Ernst Leche verkställa utredning ang. revision av gällande bestämmelser om tingshusbyggnadsskyldigheten;
    4 juli 1936 uppdragit åt hovrättsrådet fil. dr Hjalmar Himmelstrand att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa en förberedande undersökning rörande grunderna för en reform av gällande bestämmelser om rätt till litterära och musikaliska verk samt därmed sammanhängande spörsmål;
    s. d. beslutat att det byggnadsstyrelsen 23 maj 1935 lämnade uppdraget att verkställa utredning om lokaler för högsta domstolen och Svea hovrätt i det nuvarande garnisonssjukhuset i Stockholm jämväl skall avse frågan huruvida, även efter en förändrad rättegångsordning, lämpliga lokaler kunna beredas åt Svea hovrätt i dess nuvarande byggnad (jfr SvJT 1935 s. 413).
    Departementschefen har 20 juni 1936 förordnat presidenten Karl Schlyter att i hans ställe inträda såsom en av de sakkunniga, vilka tillkallats för utredning ang. abnormbrottsligheten m. m. och beträffande de allmänna principerna för en omläggning av straffsystemet och samhällets skyddsåtgärder i övrigt mot brottsligheten (se SvJT 1935 s. 516).
    Sedan ordföranden för sakkunniga ang. revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas m. m. (se SvJT 1936 s. 396) kabinettssekreteraren Günther begärt entledigande från sakkunniguppdraget och de sakkunnigas sekreterare hovrättsrådet Gemzell erhållit annat uppdrag (se nästa notis), har departementschefen 15 aug. 1936 utsett en annan av de sakkunniga revisionssekreteraren G. Siljeström till ordf. och t. f. revisionssekreteraren Olof Thulin till sakkunnig och sekreterare.
    Till ledamot av kommittén för utredning ang. anställningsförhållanden vid häradsrätterna m. m. (se SvJT 1936 s. 396) efter statsrådet Strindlund har departementschefen 7 sept. 1936 kallat ledamoten av första kammaren Per Gustafsson i Benestad. Enligt departementschefens förordnande är kommitténs uppdrag t. v. begränsat till en utredning ang. de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden.

 

    Kommunikationsdepartementet. Chefen för kommunikationsdepartementet har 28 juli 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell att vara sekreterare åt s. d. tillkallade sakkunniga för fortsatta undersökningar rörande förutsättningarna för ett sammanförande i statens hand av det enskilda järnvägsnätet i landet eller delar därav m. m.